05. april 2016

Byudviklings- og erhvervsinteresser mangler bedre planvilkår i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Kommunerne oplever, at den nuværende statslige administrationspraksis i forbindelse med planlægning i områder med særlige drikkevandsinteresser har fået et urimeligt stort omfang, samtidig med at de miljøfaglige begrundelser for den skærpede administrationspraksis mangler evidens og transparens. KL har med kataloget ”Danmark i vækst og balance” foreslået tre løsninger på området; væk med unødig administration, regulering skal ske via miljøbeskyttelsesloven og mere miljøfaglig evidens og transparens.

Behov for bedre planvilkår
Danmark har rigtig mange grundvandsressourcer. Områderne dækker i alt ca. 35 pct. af Danmarks samlede areal, og i nogle kommuner udgør de 100 pct. af kommunens areal.

Nogle af de steder, hvor der findes særlige drikkevandsinteresser (OSD) er langs det østjyske bybånd samt på store dele af Sjælland og Fyn. Det er samtidig steder, hvor der er væsentlige byudviklings- og erhvervsinteresser. Der er gode grunde til at anlægge et forsigtighedsprincip, når det handler om grundvandsbeskyttelse, men der er også brug for bedre planvilkår.

Væk med unødig administration, når der planlægges i grundvandsområder
I dag skal kommunerne lave temmelig om­fattende redegørelser for selv begrænsede ændringer i anvendelsen af OSD. Virksomhederne modtager i dag,  nærmest på forhånd, et afslag på enten nyetablering eller omstilling på grund af særlige drikke­vandsinteresser.

Redegørel­seskravene i det nuværende administrati­onsgrundlag bør i stedet tilpasses de en­kelte områder og den enkelte aktivitet. KL foreslår, at i tilfælde hvor der for eksempel er tale om mere miljørigtig an­vendelse eller udelukkende bagatelagtige ændringer i det eksisterende, bør redegø­relseskravene frafaldes.

Regulering af virksomheder skal ske via miljøbeskyttelsesloven
Det bør undersøges, om en stor del af den nuværende regulering kan ske mere hen­sigtsmæssigt via miljøbeskyttelsesloven. Miljøbeskyttelsesloven er det sted, hvor virksomhedernes potentielt miljøskadelige virkninger vurderes, og der er i miljøbeskyt­telsesloven mulighed for at stille betingelser for produktionen.

Fordelen for virksomhederne ved sådan en model er, at der via en regulering i miljøbeskyttelsesloven bliver mulighed for at tillade etablering eller omstilling af produktionen, såfremt de kompenserende foranstaltninger integreres.

Mere miljøfaglig evidens og transparens
Den nuværende regulering baserer sig på mangelfuld viden om, hvordan for eksempel byudvikling og konkrete virksomhedstyper påvirker grundvandet. Der skal derfor tilvejebringes mere viden om, hvilke anlægstyper der udgør en trussel for grundvandet.

Med en så omfattende regulering på områ­der, med væsentlig betydning for kommu­nernes udviklingsmuligheder samt mulig­heder for at skabe vækst og beskæftigelse, bør den faglige viden være både opdateret og offentlig tilgængelig.