08. april 2016

Byudvikling i kommunerne udfordres af det nuværende regelsæt for virksomhedsstøj

Byudvikling og virksomhedsstøj er vigtige temaer i den kommende lovrevision, idet kommunerne peger på flere udfordringer med at sikre den fortsatte udvikling i de tætte byer samt på havnearealer i relation til de gældende regelsæt. KL har samlet en række eksempler på kommunale udfordringer på området.

Ny udvikling kræver nye redskaber
Boliger og virksomheder skal placeres på en sådan måde, at borgerne ikke udsættes for den forurening, som eksempelvis støjgener kan være. Kommunerne angiver, at dette princip i den nuværende regulering har den store kvalitet, at det beskytter både erhvervslivets udviklingsmuligheder og befolkningens sundhed. 

Men samtidig er der en stor efterspørgsel efter levende byliv og varierede muligheder, og det opleves som uforholdsmæssigt vanskeligt at tilvejebringe disse ønsker under de nuværende støjregler. Ønsket om at kunne foretage det lokale skøn øges i takt med de ofte mere komplekse og meget forskelligartede byomdannelser, som kommunerne planlægger for.

Vi udvikler med andre ord vores byer på en anden måde end vi tidligere gjorde, og det kræver nye redskaber.

Behov for bedre muligheder for lokale skøn
Kommunerne giver gennem de indsamlede eksempler udtryk for, at planlovskomplekset efterhånden er blevet så knopskudt og fyldt med detailregler, at det er vanskeligt at finde lokale løsninger. Dette gælder i høj grad også regulering af støj.

KL lægger op til følgende ændringer i de gældende regler med henblik på at imødekomme kommunernes nuværende udfordringer:

  • De vejledende græn­seværdier bør gennemgås med henblik på en vurdering af hvilke grænseværdier, der er ufravigelige og derfor skal implemente­res på bekendtgørelsesniveau, samt hvilke grænseværdier der kan fastholdes på vejledningsniveau med mulighed for lokale skøn
  • Beregningsmetoden i miljøstyrelsens vejledninger ændres til at være en metode, hvor der igen beregnes med lukkede vinduer
  • Kommunerne gives adgang til at kunne tillade opførelse af al­mindelige altaner i bymæssig bebyggelse tæt på for eksempel havne

En mere klar lovgivning, der afspejler den virkelighed, den skal regulere samt giver mulighed for lokale løsninger i komplekse omdannelsesprocesser, vil give meget bedre rammer for kommuners og virksomheders pro-aktive indsats i forhold til at forebygge potentielle støjkonflikter lokalt.

Eksempelsamling sendt til Erhvervs- og Vækstministeriet
Det er KL’s klare opfattelse, at udfordringerne omkring håndteringen af støj er væsentlige, og berører langt størstedelen af landets kommuner. For at tydeliggøre de kommunale udfordringer på området, har KL samlet en række eksempler.

Samlingen er fremsendt til Erhvervs- og Vækstministeriet til brug for revisionen af ”regler vedrørende virksomheders miljøpåvirkning” som varslet i regeringens vækstudspil fra november 2015. Eksemplerne kan ses herunder suppleret af artikel fra Byplan vedørerende potentialet for omdannelseslokalplaner i forbindelse med de kommunale udfordringer på området.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Eksempelsamling - Cases vedr. fysisk planlægning

  • PDF

    Artikel Omdannelseslokalplan Byplan 3 2014