07. april 2016

Aftale om vådområdeindsats i 2016

KL og Miljø- og Fødevareministeriet har indgået en aftale for 2016 om etablering af vådområder for reduktion af udledningen af fosfor og kvælstof til søer og kystvande.

KL og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for 2016 om indsatsen om etablering af vådområder for reduktion af belastningen af fosfor og kvælstof ti lsøer og kystvande, se bilag nederst i artiklen. Aftalen supplerer den tidligere aftale fra 2009 for perioden 2010-2015.

Miljø- og Fødevareministeren har udtrykt stor tilfredshed med det store arbejde, som kommunerne har leveret i den første vandplanperiode og dermed den indsats, som blev aftalt i 2010. Nu er der indgået en ny aftale for den fortsatte indsats i 2016, med henblik på senere at kunne udvide aftalen til hele anden vandområdeplanperiode 2016-2021. KL opfordrer til, at vådområdeindsatsen fortsat er højt prioriteret på politisk og administrativ niveau. For kommunerne er det fx oplagt at sammentænke indsatsen med klimatilpasning, bedre vandmiljø, naturforvaltning og rekreative tiltag.

 Naturstyrelsen (NST) udsendte 18. marts 2016 brev til alle kommuner for at informere om aftalens indhold, og den praktiske udmøntning af aftalen. Indsatsen er udvidet til nye områder; Øresund, Vadehavet, Kruså/Vidå og Køge bugt. KL tager kontakt til de kommuner, som nu for første gang skal danne de tværkommunale styregrupper, der planlægger indsatsen lokalt og står for selve udførelsen af projekterne.

 KL gør opmærksom på, at der i NST´s ovennævnte brev er nævnt en tidsfrist, der ikke er aftalt med KL, nemlig at ”Mål om at 30 % af de planlagte forundersøgelser i de enkelte hovedvandoplande, jf. vandoplandsplanens faneblad 1, skal være ansøgt senest 4. oktober 2016.” KL foreslår at kommunerne fx håndterer det ved at projektantallet på faneblad 1 fra starten tilpasses, hvad der er realistisk at nå at søge inden 4. okt. 2016.

De eksisterende styregrupper fortsætter. Dels for at færdiggøre projekterne fra perioden 2010-2015, dels for at igangsætte projekter for perioden 2016-2021.

Finansieringen af projekterne og den kommunale projektledelse kommer fra statslige tilskudsordninger, primært EU’s landdistriktsmidler. En relativt lille del er DUT-finansieret.


Hvis du vil vide mere
 
KL kontakter de kommuner der skal danne styregrupper for første gang for at tilbyder proceshjælp i forbindelse med oprettelse af styregrupperne. Herudover vil KL samle formændene for de tværkommunale styregrupper i hele landet ad hoc med henblik på vidensdeling og samarbejde.

KL har dannet et erfaringsnetværk for kommunernes teknikere, se http://dialog.kl.dk/ hvor også nye kommuner og nye medarbejdere er velkomne.

Den grundlæggende organisering af vådområdeindsatsen er fortsat som beskrevet i aftalen for perioden 2010-2015 inkl. aftalens bilag 2 og 3, se http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Bilag-til-aftale-om-vand--og-naturindsatsen-id66197/


Kontaktperson i KL
Kommunerne vil fortsat løbende kunne henvende sig til KL’s Kontor for Teknik og Miljø for af afklare yderligere spørgsmål eller med henblik på gensidig sparring. Det kan ske til chefkonsulent Lars Kaalund, laka@kl.dk, tlf. 3370-3753.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Tillæg til vådområdeaftale 2016

  • PDF

    Aftale om vådområdeindsats for 2016 (002)

  • PDF

    Bilag 1 fordeling N og P endelig 2016