18. september 2015

Fritlagt å skaber farverig forbindelse

I Durup i Skive Kommune har nedrivning af to ejendomme givet mulighed for at åbne åen og skabe en rekreativ grøn og blå forbindelse gennem byen.

I Durup i Skive Kommune har nedrivning af to ejendomme givet mulighed for at åbne åen og skabe en rekreativ grøn og blå forbindelse gennem byen, der har cirka 900 indbyggere. Byen var tidligere en driftig handels- og erhvervsby med mange virksomheder inden for træ- og møbelindustrien. Siden slutningen af 1990’erne er mange af fabrikkerne lukket.

Med indsatspuljens midler blev der tilført kapital til at nedrive de to forsømte bygninger, der lå som en prop i hver ende af åens forløb gennem den centrale del af Durup.

Durup Å ligger nu som et forskønnet blåt, men også grønt bånd gennem byen med nye slyngninger, stipassager og opholdsarealer. Der, hvor de to bygninger lå, er der skabt et grønt areal, så åen og passagen er synlig fra hver sin ende.

Områdefornyelsen og planerne for den fritlagte å er udviklet i tæt samarbejde mellem lokale arbejdsgrupper, Durup Sparekasse Fonden og Teknisk Forvaltning. I forbindelse med projektet blev der dannet en almennyttig og en erhvervsdrivende fond med en kapital på 50 millioner kroner, og det har spillet en vigtig rolle i fornyelsen af byen.

Skive Kommune har været tovholder på projektet med fritlægning af åen, og har gennemført drøftelser og indgået aftaler med den række af grundejere, som ejer grundene på en strækning af 500 meter langs Durup Å. Aftalerne er sikret i deklarationer, der er tinglyst på ejendommene. Hovedparten af strækningen er således fortsat privatejede grunde, hvor ejerne har accepteret offentlig færdsel på stien.

Et ambitiøst projekt

”Projektet er et eksempel på, at nedrivning kan have en stor bymæssig effekt, ” siger arkitekt Jens Eskildsen, Skive Kommune. Han tilføjer:

”Der er tale om et ambitiøst projekt, der involverer mange grundejere med forskellige interesser, og som omfatter en række grunde og bygninger. Tilgængeligheden til det omgivende åbne land er forbedret og byen har fået nye natur- og fritidsaktiviteter, som har forøget byens attraktion som bosætningsby. ”

De samlede udgifter løber op i 20,4 millioner kroner. Heraf udgør andelen fra staten 2,8 millioner og fra kommunen 5,6 millioner, mens Durup Sparekasse Fonden har bidraget med 9,2 millioner og LAG’s andel udgør 2,8 millioner.

Durup Å

Puljen til landsbyfornyelse, tidligere kendt som Indsatspuljen, er oprettet for at skabe mere attraktive landsbyer og landområder i forhold til blandt andet bosætning. Med en række cases sætter kl.dk fokus på gode eksempler, hvor kommuner har anvendt puljemidler til initiativer, som har ført til en positiv effekt i lokalsamfundet.