09. oktober 2015

LPNyt nr. 2015:38 – Opsigelse af lokale aftaler og kutymer for musikskolelærere

KL anbefaler, at kommunerne hurtigst muligt overvejer, om nuværende lokale aftaler og kutymer for musikskolelærere skal fortsætte eller bør opsiges. Baggrunden er, at der fra 1. august 2016 gælder nye arbejdstidsregler for musikskolelærere.

Nye arbejdstidsregler for musikskolelærere

KL og FMM har indgået en aftale om nye arbejdstidsregler for musikskolelærere. KL har tidligere orienteret om forliget i Løn-og Personalenyt nr. 2015:08.

 De nye regler svarer til de regler, der gælder for lærere og pædagoger i folkeskolen. De er baseret på en årsnorm med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer for fuldtidsbeskæftigede og indebærer endvidere, at ledelsen får ret og pligt til at fastlægge arbejdstiden.

Parterne er enige om, at de nye arbejdstidsregler for musikskolelærere vil bidrage til, at musikskolerne fortsat er et tilbud af høj kvalitet samt til at understøtte musikskolernes samarbejde med blandt andet folkeskolerne. Med de nye regler er der ikke længere centralt aftalt bindinger på anvendelsen af arbejdstiden, og tidligere centralt aftalt tid til øvrige opgaver samt timereduktioner bortfalder. De nye regler, som træder i kraft den 1. august 2016, udgør den nødvendige og tilstrækkelige regulering af musikskolelærernes arbejdstid.

På den baggrund anbefaler KL, at kommunerne snarest muligt vurderer, om der er behov for at opsige eksisterende lokale aftaler og kutymer, som indeholder begrænsninger for, hvad musikskolelærerene kan anvende arbejdstiden til, således at disse opsiges til bortfald pr. 1. august 2016.

Eksempelvis er der med virkning fra 1. august 2016 aftalt nye regler for honorering af arbejde efter kl. 17 og i weekender, hvorfor eventuelle eksisterende lokale aftaler herom bør overvejes opsagt. 

Opsigelse af lokale aftaler og kutymer overfor organisationerne

Lokale aftaler opsiges overfor den lokale aftalepart, der har indgået aftalen.

Er der i de lokale aftaler aftalt et opsigelsesvarsel og eventuelle særlige procedurer for opsigelse af aftalerne, skal dette følges. Hvis der ikke er aftalt et opsigelsesvarsel, kan opsigelse ske med et passende varsel, hvilket sædvanligvis er 3 måneder. Det samme varsel gælder for opsigelse af lokale kutymer.

Opsigelse af vilkår overfor berørte medarbejdere                

Kommunen skal i forbindelse med opsigelsen informere de berørte medarbejdere om bortfaldet af den lokale aftale/kutymen samt følgerne heraf. Denne information bør gives i rimelig tid inden den lokale aftales/kutymes bortfald.

Bortfaldet af en lokal aftale eller kutyme kan i visse situationer være så væsentlig for de berørte medarbejdere, at det skal varsles overfor disse med deres individuelle varsel svarende til opsigelsesvarslet. Kommunen bør her foretage en konkret vurdering, og vejledning herom kan findes i nedennævnte tidligere udsendte LPNyt 2014:03 om afgørelse i faglig voldgift – opsigelse af lokal kutyme om timereduktioner på musikskoleområdet.

Hvis du vil vide mere

Se LPNyt 2014:03 om afgørelse i faglig voldgift - opsigelse af lokal kutyme om timereduktioner på musikskoleområdet.

Spørgsmål til ovenstående kan stilles til:

Konsulent Ida Chidekel, tlf. 33 70 34 28, e-mail idch@kl.dk

Konsulent Henriette Kruppa Nielsen, tlf. 33 70 37 29, e-mail hkn@kl.dk