13. oktober 2015

KL har afgivet høringssvar vedrørende Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV arter

Høringssvar

KL finder det positivt, at muligheden for at søge tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter fortsætter, som en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020.

Særlige levesteder for bilag IV-arter er en ny tilskudsordning, dog som en delvis videreførelse af projekttypen Særlige levesteder for dyrearter under ordningen natur- og miljøprojekter.

Fagligt anbefales det, at etablering af levesteder for Markfirben medtages i ordningen.

Det anbefales ligeledes at det nævnes at flere kommuner med stor sandsynlighed ligger inde med oplysninger, som ikke fremgår af de kort der er fremstillet over arternes forekomster. Det er vigtigt at artskortene er korrekte, da de bruges i prioriteringen af ansøgningerne.

Høringssvaret er vedhæftet denne artikel.

Yderlige information: Chefkonsulent Lars Kaalund laka@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV arter