19. oktober 2015

Hørringssvar på Landdistriktsprogrammet for 2014-2020

Landdistriktsprogrammet er helt afgørende for kommunernes indsats for vådområderne og naturplejen. KL har afgivet høringssvar på det program, der skal styre indsatsen og financieringen i 2016.

Der er kommet nye virkemidler i form af minivådområder, vandløbsrestaurering og plejeplanlægning, det hilses velkommen.

KL tager derimod skarp afstand fra, at Naturstyrelsen skal foretage prioriteringen af projekterne indenfor vandoplandene. KL ønsker, at prioriteringen fortsat skal foretages af Vådområdestyregrupperne (VOS), hvor den lokale forankring og ekspertise er til stede.

KL tager også på det kraftigste afstand fra at Miljø- og Fødevareministeriets egne skovdistrikter skal implementere vandplanernes vådområdeprojekter i og langs vandløbene. Det vil i givet fald skulle ske i de samme vandoplande som - og i konkurrence med – kommunernes projekter. En enkel klar ansvarsfordeling har været gældende i første planperiode, og det er KL’s opfattelse at intet nu gør det nødvendigt eller ønskeligt at få to konkurrerende operatører på vådområdeprojekterne.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar til forslag om ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020