23. november 2015

Lokalplanlægningen under lup

Lokalplanlægningen er mange steder præget af en stigende kompleksitet, som bl.a. skyldes byernes og yderområdernes omdannelsesbehov. Når kommunerne samtidig presses af tid, udfordres lokalplanlægningen. Det var en af hovedpointerne på opstartsmødet for projektet ”Kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen”.

Projektet fokuserer på at metodeudvikle lokalplanredskabet med udgangspunkt i både plansituationen, de interne og eksterne processer samt et større fokus på aktører og interessenter.

Hovedvægten lagde både projektkommunerne og den inviterede følgegruppe især på den forudgående proces. Her blev lokalplanlægningens forhold til andre planprocesser drøftet, og desuden blev det diskuteret, hvordan effektivisering eventuelt kunne udmønte sig i at formalisere forprocessen. Dermed flyttes ressourceforbrug hen i starten, så konsekvenserne af den enkelte plan i højere grad gøres klart tidligt i processen, f.eks. i en starteredegørelse. Dette vil være til gavn for både borgere, politikere, developere og dermed i sidste ende kommunerne selv.

Desuden blev den interne proces i kommunerne vendt. Her blev det især diskuteret, hvordan lokalplanerne i højere grad kan bruges som strategisk redskab, og ikke blot sætte rammer for farven på taget eller højden på rækværket. Hvordan kan vi sætte nye rammer for samskabelse og inddragelse af aktører, og hvad er i det hele taget planlæggerens fremtidige rolle?

Rådgiveren COWI og projektgruppen arbejder nu videre med at samle viden om udfordringerne samt eksempler på velfungerende processer, med henblik på at komme med anbefalinger til effektivisering af og kvalitet i lokalplanlægningen.

Projektet forventes afsluttet senest maj 2016.