23. november 2015

Kun få kommuner ønsker at overtage sociale tilbud fra regionerne i 2016

Alle kommuner har godkendt rammeaftale 2016 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Kun ganske få kommuner ønsker at overtage sociale tilbud fra regionerne i 2016. Det fremgår af rammeaftale for social- og specialundervisningsområ-det, som kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region vedtager hvert år.

Evalueringen af kommunalreformen førte til en lovændring, som betyder, at kommunalbestyrelserne kun én gang i hver valgperiode kan overtage regio-nale tilbud, der er beliggende i kommunen. En kommune, som ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal tilkendegive ønsket i forbindelse med ind-meldingerne til rammeaftalen for valgperiodens 3. år. Det vil for indeværen-de valgperiode (2014-2017) sige rammeaftalen for 2016. Men kun ganske få kommuner har benyttet sig af muligheden.

Rammeaftalerne indeholder også et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. Det overordnede billede er, at kommunerne har de plad-ser, der er behov for, men at kommunerne også i det kommende år oriente-rer sig mod de nære løsninger for borgerne i den enkelte kommune, samti-dig med at der er aftalt fælleskommunale procedurer og tiltag, som bidrager til at sikre, at de mest specialiserede kompetencer og tilbud bevares og udvikles.

Hjemløse – særligt unge hjemløse – er en målgruppe, som alle rammeaftaler sætter fokus på, hvor der opleves et stigende behov for boliger, som de unge kan finansiere. Målgruppen af ældre med udviklingshæmning eller komplekse handicap er en anden målgruppe, som er i fokus. 

På tværs af alle fem KKR’er er de sikrede institutioner udvalgt som et fælles fokusområde bl.a. er der igangsat en benchmarkanalyse i samarbejde med regionerne, som fremlægges primo 2016. Derudover arbejdes der regionalt med egne udviklingstemaer som f.eks. metoder i botilbud, socialpsykiatri mm.

Der er fortsat fokus på at holde taksterne i ro, så den positive udvikling i forhold til at styre økonomien på det specialiserede social- og specialun-dervisningsområde fastholdes.