11. marts 2015

Togaftale er et godt og vigtigt skridt

Der er gode elementer i den netop indgåede aftale om passagertogtrafik, men det er stadig kun et skridt på vejen imod et mere sammenhængende Danmark, siger formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen.

Regeringen, SF og Enhedslisten har indgået en aftale om en kontrakt for DSB, der gælder i ti år. Den stiller blandt andet krav om flere togafgange og siddepladser, skærpede krav om tog til tiden, og den gør det muligt for DSB at indlede indkøb af el-tog.

Formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen hilser aftalen velkomment.   Han fremhæver blandt andet aftalens indhold om, at DSB de næste ti år skal køre 10 procent flere togkilometer end i dag, hvilket betyder flere togafgange, blandt andet mellem København og Aarhus.

Desuden er det godt med en langsigtet økonomisk aftale, som giver mulighed for et bedre samarbejde med trafikselskaberne om effektive skift mellem tog og bus, og en hurtigere samlet rejse for borgerne.

”Overordnet er det positivt, at togaftalen baner vej for flere togafgange, flere siddepladser og færre forsinkelser. Det er et godt og vigtigt skridt, for det medvirker til at binde landet sammen. Men det er stadig kun et skridt,” siger Jørn Pedersen.

Midler skal imødegå efterslæb

Han nævner i den forbindelse debatoplægget ”Fælles svar på fælles udfordringer”, der i morgen torsdag præsenteres på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde i Aalborg. Her foreslår KL blandt en række tiltag, at der afsættes midler centralt til at imødegå det eksisterende efterslæb i investeringer i opkoblingen mellem hovedtrafikårerne og den lokale og regionale infrastruktur.

”Den infrastrukturmæssige ”fødekæde” hen til hovedtrafikårene skal styrkes, hvis den store del af Danmarks borgere og virksomheder, der ikke har adresse langs hovedtrafikårene, også skal have glæde af de store investeringer. Og så er det er rigtig vigtigt, at vi får givet nogle mere attraktive kollektive tilbud til folk. Det skal der til, før flere for alvor vil skifte fra de individuelle alternativer,” siger Jørn Pedersen og tilføjer:

”Lykkes den store opgave med at få flere til fx at vælge bussen og toget, så er der mange fordele. Blandt andet aflaster vi trafikken i midtbyerne, og samfundet kan på sigt spare store beløb til udbygning af vejinfrastruktur samtidig med, at vi mindsker støj og luftforurening i bycentrene,” siger Jørn Pedersen.

Analyse af stationsområdet

I aftalen afsættes 16 millioner kroner til en såkaldt stationsanalyse, som har til formål at se på optimering og inddragelse af andre interessenter, blandt andet kommunerne med henblik på anvendelse af bygninger og arealer tilknyttet stationerne.

”Vi i kommunerne er meget interesserede i at blive inddraget i denne væsentlige analyse så tidligt som muligt, bl.a. da vi jo planlægger for udvikling af stationsområderne”, siger Jørn Pedersen.