18. marts 2015

LPNyt nr. 2015:25 - Forlig om fornyelse af overenskomster og aftaler inden for FOA’s pædagogiske sektor

Der er den 12. marts 2015, indgået forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA’s pædagogiske sektors forhandlingsområde. Forliget indeholder bl.a. aftaler om personalepolitiske projekter, nedsættelse af pensionskarens og forhøjelse af pensionsbidrag.

Overenskomstprojekter

Parterne er ved disse forhandlinger blevet enige om at gennemføre en række projekter i overenskomstperioden, der blandt andet skal se på, om områderne kan reguleres mere hensigtsmæssigt. Det drejer sig om følgende projekter: 

Projekt om arbejdstidsregler på dagområdet
Det er aftalt at gennemføre en analyse af arbejdstidsregler på dagområdet. Formålet er at afdække, om det er muligt at skabe en forenkling, en ensartethed og en smidighed i reglerne og eventuelt at aftale ét sæt arbejdstidsregler for flere områder.

Dagplejen – en del af fremtidens kommunale pasningstilbud
Det er aftalt at iværksætte et personalepolitisk projekt om dagplejen, som del af fremtidens kommunale pasningstilbud. Den kommunale dagpleje står i dag overfor en række udfordringer bl.a. som følge af faldende efterspørgsel og nye og øgede krav til organisering af dag-plejeordningerne. Projektet skal ses som et første skridt imod at fastholde og udvikle dagplejen, som en del af det kommunale pasningstilbud. Parterne vil som et led i projektet arbejde for at iværksætte et antal forsøgsordninger for at afprøve nye måder at organiserer og regulerer dagplejen på.

Projekt om pædagogisk assistentuddannelse (PAU)
Projektet har blandt andet til formål at afdække, hvordan kommunerne anvender PAU-uddannelsen og understøtte implementeringen af den reviderede PAU-uddannelse, som træder i kraft d. 1. august 2015.

GVU-protokollater

Som følge af ændringer i lovgivningen på erhvervsuddannelsesområdet, er det aftalt at tilpasse GVU protokollaterne. Der er i den forbindelse ikke tiltænkt nogen ændring af den gruppe, som i dag er omfattet af protokollaterne. Det er aftalt, at der hverken sker udvidelser eller indskrænkninger i forhold til tidligere.

 Kompetencefonden

 Det er aftalt at der afsættes midler kompetencefonden. 

Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter (61.01)

Pensionskarens
Med virkning fra 1. april 2016 reduceres pensionskarensen fra 10 til 9 måneder for månedslønnede ansatte iht. Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Forhøjelse af pensionsbidrag
Pensionsbidraget for månedslønnede og timelønnede pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,41% fra 12,94% til 13,35%.

Ny fritvalgsordning
Der etableres en ny fritvalgsordning, hvor  månedslønnede kan vælge at få pensionsbidrag ud over 12,94% udbetalt som et kontant beløb, i stedet for indbetaling til pensionsordningen.

Den eksisterende ordning om senior fritvalg, der giver månedslønnede der er flydt 55 år ret til at vælge mellem seniordage eller pension, fortsætter uden ændringer.

Overenskomst for dagplejere (66.01)

Pensionskarens
Med virkning fra 1. april 2016 reduceres pensionskarensen for månedslønnede fra 10 til 8 måneder.

Forhøjelse af pensionsbidrag
Pensionsbidraget for månedslønnede og timelønnede overenskomstansatte dagplejere forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,44 % fra 14,27% til 14,71%.

Den hidtidige fritvalgsordning fortsætter og det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen.

Aftenarrangementer for dagplejere og gæstedagplejere
I forhold til overenskomstens bestemmelser om dagplejere og gæstedagplejeres forpligtelse til at deltage i et årligt antal aftenarrangementer er det aftalt, at der lokalt kan indgås aftale om udvidelse af det årlige antal aftenarrangementer, som dagplejeren er forpligtet til at deltage i.

Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale legepladser i Aarhus og Københavns Kommuner (67.01)

Forhøjelse af pensionsbidrag
Pensionsbidraget for månedslønnede og timelønnede overenskomstansatte legepladspædagoger forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,39% fra 16,28% til 16,67%

Pensionsbidraget for månedslønnede og timelønnede overenskomstansatte legepladsmedarbejdere og pædagogiske assistenter forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,40% fra 14,04% til 14,44%

Den hidtidige fritvalgsordning fortsætter og de forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen.

Overenskomst for pædagogiske konsulenter (65.11)

Forhøjelse af grundløn
For overenskomstansatte pædagogiske konsulenter forhøjes pr. 1. april 2016 grundlønnen med fuldt gennemslag fra løntrin 36+3000 kr. til løntrin 37+3000 kr.

For konsulenter, der pr. 31. marts 2016 er aflønnet på løntrin 45 eller derover, udmøntes lønforbedringen som en forhøjelse på 5.500 kr.  

Indplacering på nyt løntrin og tillæg samt ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, med mindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte ansatte.

Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger m.fl. (65.01)

Forhøjelse af pensionsbidrag
Pensionsbidraget for månedslønnede og timelønnede ansat efter Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger m.fl. forhøjes pr. 1. april 2016 pensionen med 0,39% fra 13,82% til 14,21%.

Den hidtidige fritvalgsordning fortsætter, og det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen.

 

Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (5.60.01)

Forsøgsordning vedr. mellemledere
Der er som en forsøgsordning i overenskomstperioden aftalt, at der er mulighed for lokalt mellem kommunen og den lokale fagforening at indgå aftale om, at stillinger som afdelingsleder referer til en anden leder, end en leder efter overenskomst for pædagogisk personale ansat i lederstillinger i kommunerne. En tilsvarende aftale er indgået med BUPL.

Forsøget bortfalder med udgangen af overenskomstperioden. Parterne har dog aftalt, at afdelingsledere der under forsøgsordningen har refereret til en anden leder, fortsat kan  referere til den anden leder efter forsøgsordningens udløb.

Pensionskarens
Med virkning fra 1. april 2016 reduceres pensionskarensen for månedslønnede ikke-uddannede klubmedarbejdere og ikke-uddannede støttemedhjælpere fra 10 til 6 måneder.

Forhøjelse af pensionsbidrag
Pensionsbidragene for overenskomstansatte månedslønnede og timelønnede pædagoger hæves pr. 1. april 2016 med 0,39 % fra 14,74 % til 15,13 %.

Pensionsbidragene for overenskomstansatte månedslønnede og timelønnede ikke-uddannede klubmedarbejdere og ikke-uddannede støttepædagoger hæves pr. 1. april 2016 med 0,40 % fra 14,74 % til 15,14 %.

Pensionsbidragene for overenskomstansatte månedslønnede og timelønnede souschefer og afdelingsledere hæves pr. 1. april 2016 med 0,39 % fra 14, 21 % til 14, 60 %.

Den hidtidige fritvalgsordning fortsætter og de forhøjede pensionsbidrag, indgår i fritvalgsordningen.

Forhøjelse af fritvalgstillæg for tjenestemænd
Fritvalgstillæg for tjenestemænd forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,39 %, således at fritvalgstilægget for souschefer og afdelingsledere udgør 1,46 % og for basispersonale udgør 1,99 %.

Pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. (5.64.01)

Udvidelse af dækningsområdet i forhold til Servicelovens § 85
Dækningsområdet i § 2udvides med følgende ordlyd som nyt  punkt 5:

”som ansat til varetagelse af opgaver i form af hjælp, omsorg, støtte til optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (hjemme-vejledere), i henhold til servicelovens § 85 (bortset fra ansatte, der udfører arbejde ved botilbud mv. i henhold til § 2, punkt A).”

Døgnarbejdstid
Parterne har tiltrådt forliget af 25. februar 2015 om døgnarbejdstid for det døgnpædagogiske personale.  

Forhøjelse af fast ulempetillæg for hjemmevejledere i Københavns Kommune
Tillæg til ”hjemme-hos” pædagoger og hjemmevejledere, hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, jf. protokollat 1 til Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv., forhøjes med kr. 500 fra 15.400 kr. til 15.900 kr.

Pædagogstuderende

Lønsats
Med virkning pr. 1. april 2016 forhøjes lønsatserne for pædagogstuderende i lønnet praktik med 0,40%

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden.

 

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Louise Koldby Dalager,
Tlf. 3370 3906, e-mail lkd@kl.dk

Konsulent, Lars Ørskov Schmidt
Tlf. 33703112, e-mail ors@kl.dk

Konsulent Andreas Plum Forrest
Tlf. 3370 3897, e-mail apf@kl.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • O.15 Forlig med FOA om pædagogisk område