10. marts 2015

LPNyt nr. 2015:18 - Forlig for tekniske designere m.fl. og bygningskontruktører

Torsdag den 5. marts 2015 blev der indgået forlig om fornyelse af overenskomst for tekniske designere m.fl. med Teknisk Landsforbund og overenskomst for bygningskonstruktører med Teknisk Landsforbund og Konstruktørforeningen.

Tekniske designere m.fl.

Lønforhøjelser
Pr. 1. april 2016 forhøjes følgende grundlønsindplaceringer med fuldt gennemslag:

  • Grundlønnen for tekniske designere på grundlønstrin 21 + 1.800 kr. (31/3 2000-niveau) forhøjes med 250 kr. årligt (31/3 2000-niveau) til løntrin 21 + 2.050 kr. (31/3 2000-niveau).  
  • Grundlønnen for byggeteknikere og produktionsteknologer på grundlønstrin 24 + 1.800 kr. (31/3 2000-niveau) forhøjes med 500 kr. årligt (31/3 2000-niveau) til løntrin 24 + 2.300 kr. (31/3 2000-niveau). 
  • Grundlønnen for procesteknologer og installatører på grundlønstrin 28 + 1.800 (31/3 2000-niveau)´forhøjes med 500 kr. årligt (31/3 2000-niveau) til løntrin 21 + 2.300 kr. (31/3 2000-niveau). 

Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte ansatte.

Pension

  • Pensionsbidrag forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,3% fra 16,25% til 16,55%. 

Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen. 

  • Pr. 1. april 2016 bortfalder karensperioden for timelønnede audiologiassistenter og kulturteknikere samt for månedslønnede kulturteknikere. 

Elever

  • Pensionsbidrag til voksenelever forhøjes pr. 1. april 2016 med 3,55% fra 13,0% til 16,55%. 
  • Med virkning fra 1. april 2016 ændres overgangen til voksenelevløn således, at elever, der fylder 25 år, skifter aflønning den 1. i den efterfølgende måned. 
  • Med virkning fra 1. april 2016 aflønnes øvrige kulturteknikerelever jf. overenskomstens § 26, stk. 3, pkt. 1 med de angivne procentsatser af løntrin 5 i stedet for løntrin 4. 

Bygningskonstruktører

Lønforhøjelser

  • Pr. 1. april 2016 forhøjes grundlønnen for bygningskonstruktører indplaceret på løntrin 29 + 1.400 kr. (31/3 2000-niveau) med 300 kr. årligt (31/3 2000-niveau) til løntrin 29 + 1.700 kr. (31/3 2000-niveau).  

Indplacering på ny grundløn sker med fuldt gennemslag, dvs. således at alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte ansatte.

Pension

  • Pensionsbidrag forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,3% fra 16,8% til 17,1%. 

Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen.

 

Begge grupper

Arbejdstid
I overenskomstperioden gennemføres et arbejdstidsprojekt med det formål at forberede O.18 forhandlingerne, med henblik på at de nugældende centrale arbejdstidsregler på dagområdet søges gjort mere enkle, ens og smidige.

KompetencefondenParterne har aftalt at afsætte midler til kompetencefonden. 

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under "Yderligere materiale".

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Chefkonsulent Gitte Lyngskjold
Tlf. 33 70 34 24
e-mail: gly@kl.dk

Konsulent Emil Lillelund
Tlf: 33 70 3721
e-mail: eml@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE