09. marts 2015

LPNyt nr. 2015:17 - Forlig med Forhandlingskartellet

Fredag den 6. marts 2015 blev der indgået forlig med Forhandlingskartellet for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere, skov- og landskabsingeniører, jordbrugsteknologer, maskinmestre samt skibsførere, lodser og styrmænd.

Udvidelse af dækningsområde
Fællesoverenskomst udvides pr. 1. april 2015 for navigatører med Samsø Rederi (Hou-Sælvig) og Ø-Færgen (Faaborg-Avernakø/Lyø). For maskinmestre udvides dækningsområdet med Samsø Rederi (Hou-Sælvig).

Forhandlingsfællesskabets Fællesoverenskomst udvides med pr. 1. april 2015 med Have- og Parkingeniører samt Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed. De nye grupper indplaceres på grundløn 32.

Lønforbedringer
Have- og Parkingeniører
Med virkning fra 1. april 2016 indplaceres Have-Parkingeniører på grundløn 35 + 900 (31/3 2000-niveau). Indplacering på ny grundløn sker uden gennemslag.

Maskinmestre
Ansatte på grundløn 33 hæves til grundløn 35 uden gennemslag med virkning fra 1. april 2016.

Havneassistenter
Ansatte på grundløn 29 hæves til grundløn 29 + 1.600 (31/3 2000-niveau) med virkning fra 1. april 2016.

Kort- og Landmålingsteknikere
Ansatte på grundløn 22 + 4.000 hæves til løntrin 23 + 900 (31/3 2000-niveau)

Ansatte på grundløn 31 + 3.000 hæves til løntrin 31 + 4.300 (31/3 2000-niveau). Indplaceringen sker med fuldt gennemslag.

Lokal løndannelse
Paterne har aftalt med virkning fra 1. april 2015, at forslag til aflønning udover grundløn og funktionsløn , kan forhandles mellem ansættelsesmyndigheden og ledere på grundløn 42 og derover. Forslag sendes efterfølgende til TR og organisationen i form af udkast til aftale. Ordningen etableres som et forsøg frem til 31. marts 2018.

Pension og pensionskarens
Karensperioden for timelønnede afskaffes med virkning fra 1. april 2016.

Pensionsbidrag for månedslønnede/timelønnede forhøjes pr. 1. april 2016 for følgende grupper:

  • Hal- stadion- og idrætsinspektører og assisterende halinspektører hæves med 0,48 % fra 16,55 % til 17,03 %.
  • Havnechefer m.fl. hæves med 0,38 % fra 17,00 % til 17,38 %.
  • Skov- og landskabsingeniører hæves med 0,35 % fra 17,30 % til 17,65 %.
  • Jordbrugsteknologer hæves med 0,43 % fra 16,35 % til 16,78 %.
  • Maskinmestre hæves med 0,55 % fra 17,45 % til 18,00 %. 

Arbejdstid
I overenskomstperioden gennemfører et arbejdstidsprojekt med det formål at forberede O.18 forhandlingerne, med henblik på at de nugældende centrale arbejdstidsregler på dagområdet søges gjort mere enkle, ens og smidige.

Kompetencefonden
Parterne har aftalt at afsætte midler til kompetencefonden. 

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under "Yderligere materiale".

Kontaktperson i KL

Konsulent Allan Graversen
Tlf. 33 70 32 20, e-mail: awg@kl.dk

Chefkonsulent Jakob Reinholt
Tlf. 33 70 34 68, e-mail: jar@kl.dk 

 

YDERLIGERE MATERIALE