03. marts 2015

LPNyt nr. 2015:12 - Forlig med Sundhedskartellet

Der er den 28. februar 2015 indgået forlig med Sundhedskartellet om overenskomsterne for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl.

Døgnarbejdstid
Forlig med FOA, Sundhedskartellet og SL om fornyelse af de tre arbejdstidsaftaler af 26. februar 2015 er blevet tiltrådt.

Sammenskrivning
Overenskomst for tandplejere sammenskrives med Sundhedskartellets basisoverenskomst pr. 1. april 2015. Se også bilag 2 i forliget.

Kandidater
Der optages fire nye kandidatuddannelser i protokollat 7:

  • Cand.soc. 
  • Cand.san 
  • Kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi
  • Cand.scient.med

De nye uddannelser optages pr. 1. april 2015. Pension, særlig feriegodtgørelse og ATP harmoniseres med AC pr. 1. april 2016. Indtil da gælder satserne i henhold til §§ 3, 4 og 7 i protokollat 7 – se også §§ 8-10 i overenskomsten.

Løn
Professionsbachelorer i ernæring og sundhed (ikke kliniske diætister) med 4 års erfaring hæves fra trin 5 til trin 6 med fuldt gennemslag.

Sygeplejersker og sundhedsplejersker med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen sidestilles i overenskomsten. Centralt skal-tillæg uden beløbsgrænse bortfalder, og nyt tillæg indføres til alle syge- og sundhedsplejersker med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen med 4 års erfaring.

Ledende tandplejeres løn hæves fra L2 til L5 uden fuldt gennemslag.

Tandplejere, der her opnået 4 års samlet beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen hæves fra trin 5 til trin 5 + et årligt tillæg på 1.100 kr. (1/1 2006-niveau).

Lokal løndannelse
Forsøgsordningen med forhandlingsret for ledere videreføres fra 1. april 2015 og frem til 31. marts 2018 i henhold til § 7 i lederoverenskomsten (71.01).

Pension
Pensionsforhøjelser og forhøjelse af frit valg-tillægget fremgår af bilag 3 i forliget.

Personalepolitiske projekter
Der er aftalt følgende projekter:

  • Projekt om selvtilrettelæggere
  • Projekt om forebyggelse af vold, trusler og chikane i forhold til arbejde med borgere med særlige problemstillinger
  • Projekt om viden om optimering af indsatsen for demente borgere
  • Projekt om rehabiliteringsforløb
  • Projekt om dagarbejdstid

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under "Yderligere materiale".

Kontaktperson i KL

Konsulent Isabel Bjørg Carlander
Tlf. 3370 3555 ibc@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE