03. marts 2015

LPNyt nr. 2015:10 - Forlig med HK/KOMMUNAL

Søndag den 1. marts 2015 blev der indgået forlig med HK/KOMMUNAL på det administrative område med bl.a. kontor- og IT-personale, laboratorie- og miljøpersonale, tandklinikassistenter og grafisk beskæftiget personale.

Færre overenskomster mv.
Overenskomst for kontor- og IT-personale er sammenskrevet med Overenskomst for grafisk beskæftiget personale og tandklinikassistenter i Københavns Kommune er overflyttet til den landsdækkende tandklinikoverenskomst.

Ny titel
Overenskomsten for kontor- og IT-personale skifter navn til Overenskomst for administration og IT mv.

Overenskomstdækning af nye grupper, herunder studerende
Kontor- og IT-overenskomsterne udvides pr. 1. april 2015 med serviceøkonomer og financial controllere. De nye grupper indplaceres på løntrin 27 + 2.000 kr. (31/3 2000-niveau), og dermed på samme niveau som de øvrige overenskomstdækkede akademiuddannelser med økonomi som arbejdsfelt.

Senest med virkning fra 1. april 2016 indplaceres studerende på grundløn 12 + 1.600 kr.(31/3 2000-niveau) med en pensionsprocent på 15,5% / 15,95% og denne gruppe omfattes dermed af kontor- og IT-overenskomsterne i hele landet.

Ny lønmodel
Lønmodellen for jobkonsulenter ændres pr. 1. januar 2016, således at jobkonsulenter, som indplaceres på grundløn 32, ydes et kvalifikationstillæg på 5 trin efter 5 års erfaring.

Pension og pensionskarens
Pensionsbidragene forhøjes pr. 1. april 2016 med 0,45%. Dette gælder dog ikke grafisk beskæftiget personale.

Med virkning fra samme dato afskaffes pensionskarens for månedslønnede i overenskomst for kontorfunktionærer i Frederiksberg Kommune.

Arbejdstid
I overenskomstperioden gennemføres et arbejdstidsprojekt med det formål at forberede O.18 forhandlingerne, med henblik på at de nugældende centrale arbejdstidsregler på dagområdet søges gjort mere enkle, ens og smidige.

Kompetencefonden
Parterne har aftalt at afsætte midler til kompetencefonden.

Forenkling
Med virkning fra 1. juli 2015 skifter elever, som fylder 25 år, først aflønning den 1. i den efterfølgende måned. Derudover er overenskomstteksterne tilpasset og forenklet, og dette arbejde vil fortsætte i redigeringsfasen.

Laboratorie- og miljøpersonale
I Overenskomsten tilføjes nye grundlønsmuligheder; grundlønstrin 41 + 3.000 kr. (31/3 2000-niveau) og grundlønstrin 46 + 12.700 kr. (31/3 2000-niveau). De nye trin er undtaget fra overarbejdsbestemmelser og skal-tillæg.

Tandklinikassistenter
Betegnelsen ”specialist” udgår og erstattes af ”tandklinikassistent med særlige funktioner/kvalifikationer.” Stillingsændringen medfører ikke ændringer i gruppens løn- og ansættelsesforhold.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under "Yderligere materiale".

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Gitte Lyngskjold,
Tlf. 3370 3424, e-mail gly@kl.dk

Konsulent Emil Lillelund,
Tlf. 3370 3721, e-mail eml@kl.dk

  

YDERLIGERE MATERIALE

  • O.15 Forlig HK-KOMMUNALs forhandlingsområde ekskl. lokalbaneområdet