13. marts 2015

Kommuner kræver friere rammer til planlægning

KL har fremlagt et løsningskatalog med 32 forslag til, hvordan kommunerne skal have friere rammer til at planlægge i byer, på landet og ved kysterne.

Kommunerne skal mere målrettet kunne sikre lokal vækst og udvikling – og en bedre balance i Danmark. Og det kræver en lovgivning, som giver kommunalpolitikerne større demokratisk spillerum til at træffe beslutninger og tage ansvaret for at finde balancen mellem beskyttelse og benyttelse.

Det er hovedtanken bag det løsningskatalog med 32 konkrete forslag til ændringer af lovgivningen, som KL netop har offentliggjort. Her er forslag til, hvordan de lovgivningsmæssige rammer skal løsnes, så kommunalpolitikerne får større indflydelse i udviklingen i både byerne, på landet og ved kysterne.

”I dag er lokaldemokratiet i alt for høj grad sat ud af kraft på planområdet på grund af lovgivningen og den administrative udmøntning af den. Og resultatet har været, at der er mere fokus på centralisering og standardisering frem for muligheder og løsninger. Derfor har vi brug for større lokalpolitisk råderum til at sikre en afbalanceret og progressiv planlægning baseret på nærhed og konkret dialog og med det lokale skøn i centrum,” siger Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

KL vil blandt andet sikre mere råderum til lokalpolitikerne ved at afskaffe statens indsigelsesret i forhold til kommunernes lokalplaner. Dertil ønsker KL et forbedret samarbejde med staten, som mange kommuner i dag oplever som vanskeligt og frustrerende på grund af for ensidigt fokus på håndhævelse og kontrol fra statens side. KL foreslår derfor, at Miljøministeriet iværksætter konkrete initiativer til at sikre et bedre samarbejde med langt mere fokus på at se muligheder og give bidrag til gode, lokale løsninger.

I forhold til udvikling af byerne foreslår KL blandt andet, at kommunerne skal have bedre muligheder for at planlægge blandede områder med eksempelvis både erhverv og bosætning, end de kan i dag. Og samtidig ønsker man, at der gives større mulighed for lokalt at fravige de vejledende støjgrænser, som klagesystemet i dag nærmest har ophøjet til ufravigelige krav.                      

Uden for byerne ønsker KL, at kommunerne lokalt kan udpege udvalgte områder til ”omdannelsesområder”, hvor der gives mulighed for bosætning og mindre erhverv, som ikke er tilladte i dag. Og i forhold til kyster og strande foreslår KL blandt andet en ordning, der gør det muligt at udvikle nye tilbud til turisterne i forbindelse med de bynære strande og havne. Det kræver, at naturbeskyttelseslovens nuværende strandbeskyttelse ændres.

”Kommunerne ønsker i langt højere grad at kunne udnytte arealerne mellem by og vand, så vi kan tiltrække flere turister. Vi er 100 procent med på, hvilke enestående værdier vi har ved de åbne kyster, og det siger sig selv, at vi skal passe godt på dem. Det er jo blandt andet dem, turisterne kommer for. Men de steder, hvor der er uudnyttede områder fra bymæssig bebyggelse og ned til en strand eller en havn, vil vi meget gerne kunne udnytte områderne bedre for at tiltrække flere turister,” siger Jørn Pedersen.

Du kan se hele løsningskataloget her.

YDERLIGERE MATERIALE