16. marts 2015

Frivillige skaber resultater i integrationsindsatsen

Kommunerne har brug for de frivilliges indsats i integrationsarbejdet. Især i disse år hvor Danmark modtager flere flygtninge, skriver Jacob Bundsgaard i et debatindlæg.

Af Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg

Kommunerne har brug for de frivilliges indsats i integrationsarbejdet. Især i disse år hvor Danmark modtager flere flygtninge. De frivillige kan noget særligt, når det handler om at integrere flygtninge i samfunds- og fritidslivet. Især løfter de opgaver af social og menneskelig karakter, som har væsentlig betydning for flygtninges trivsel i hverdagen.

Derfor er jeg også glad for, at en ny undersøgelse slår fast, at kommunerne har et tillidsfuldt og givende samarbejde med frivillige om integrationsindsatsen.

I undersøgelsen, som Røde Kors har fået lavet, svarer 87 pct. af kommunerne, at de samarbejder med frivillige i integrationsindsatsen. 67 pct. af kommunerne samarbejder desuden med foreninger. Undersøgelsen viser også, at 94 pct. af kommunerne ønsker at udbygge samarbejdet med de frivillige og foreninger i årene fremover.

Det er særlig interessant, at et flertal af kommunerne vurderer, at de frivilliges indsatser har en positiv samfundsøkonomisk effekt, fordi udlændingene som følge af de frivilliges indsats hurtigere bliver integreret i samfundslivet og hurtigere bliver selvforsørgende. Der er derfor et stort potentiale i at arbejde endnu tættere sammen med de frivillige fremover.

Hovedparten af kommunerne bruger frivillige som værtsfamilie eller venskabsfamilie, hvor en familie med dansk baggrund mødes i socialt samvær med nyankomne flygtningefamilier. Det er fx tilfældet i Assens Kommune, som har udviklet konceptet ”Familiedansk” sammen med Røde Kors.  ”Familiedansk” bidrager til integration af flygtninge og indvandrere i Assens Kommune ved at give lektiehjælp, hjælp til at orientere sig i lokalområdet, hjælp med breve, besøg hos hinanden, kontakt til frivillige organisationer, foreninger og klubber. Og netop samværet med frivillige i en social indsats giver nyankomne flygtninge værdifulde venskabsrelationer, større kulturforståelse og bedre danskkundskaber.

I Hedensted Kommune koncentrerer den frivillige indsats sig fortrinsvis om børn og unge. Hedensted har en frivilliggruppe, som supplerer kommunens indsats. Fx samler frivilliggruppen tøj ind til flygtningebørn, som kommunen kan hente når de har brug for det. Gruppen arrangerer bondegårdsbesøg, ture til Himmelbjerget og fastelavnsfest for børnene.

Hedensted samarbejder også med en gruppe danske mænd, som laver mad sammen med uledsagede flygtningedrenge. Det giver et socialt fundament og en mulighed for at spejle sig i voksne mænd. Alt sammen giver den frivillige indsats et indblik i, hvordan det er at være borger i Hedensted Kommune. 

Kommunernes besvarelser er i overensstemmelse med den fælles forståelse, som KL og regeringen indgik i januar. Her lægges der bl.a. op til, at civilsamfundets aktører engageres i integrationsindsatsen og medvirker til at opbygge et aktivt medborgerskab. Det er derfor godt at se, at så mange kommuner allerede har fat i de frivillige.

For netop de frivilliges engagement er vigtigt. Det er engagementet, der driver værket. Derfor skal vi som kommuner hele tiden være i tæt dialog og lytte til, hvad de frivillige har mulighed for at bidrage med. Det er afgørende, at de frivilliges lyst og motivation bevares. Det er både til gavn for både flygtningene og for lokalsamfundet.

*****

Debatindlægget har været bragt på Altinget.dk