07. maj 2015

Planlovspakke flytter lidt, men løfter ikke hele landet

”Vi må konstatere, at når det handler om at skabe vækst i både byer og på landet, så tager regeringen med sin planlovspakke gode, men for små skridt,” siger KL’s formand Martin Damm om regeringens planlovspakke.

Regeringen har torsdag fremlagt en række initiativer til ændringer i planloven. Pakken er et skridt i den rigtige retning, men ikke ambitiøs nok, hvis vi skal skabe vækst og balance i hele landet, lyder det fra KL.

”Det er positivt, at regeringen har sat fokus på planområdet. Det har vi længe kæmpet for. Men det må konstateres, at udspillet rammer byerne mere end landdistrikterne,” siger KL’s formand Martin Damm og fortsætter:

”Regeringen kommer med forslag på detailhandelsområdet og mere fleksibel lokalplanlægning. Det er selvfølgelig meget tilfredsstillende, at vores lange, intense pres for forandringer på planlovsområdet bærer frugt i form af forslag, som kommer byerne til gode – men det er ikke nok, der skal meget mere konkret fokus på  yderområderne,” siger Martin Damm.

Martin Damm peger på, at pakken indeholder nogle interessante forslag, som trækker i den rigtige retning. Det gælder bl.a. ønsket om at give bedre muligheder for en bred vifte af erhverv i landzonen, og at man vil fjerne reglen om, at der kun må være fem ansatte i virksomheden.

”Det har aldrig været meningen, at vi med planloven skal regulere beskæftigelsesgraden i yderområderne. Også når det handler om at muliggøre en mere hensigtsmæssig placering af boliger væk fra vejen, synes jeg, at regeringen er på rette spor. Samtidig må jeg dog konstatere, at vi meget gerne ser mere vidtrækkende lovændringer, der for alvor muliggør omdannelse og nytænkning i udviklingen af landzonen. Der skal langt mere effektive redskaber til, hvis der reelt skal gøres en forskel.”

Regeringen skal blot orientere sig endnu mere i de ambitiøse løsninger i det katalog med 32 konkrete forslag, som KL er kommet med, lyder det fra KL-formanden.

”Regeringen siger, at planlovspakken skal løfte hele landet, men det kræver, at kommunerne får bedre muligheder for fx at udvikle områderne langs kysten, hvor der allerede er bymæssig bebyggelse, og bedre mulighed for at udpege omdannelsesområder for bosætning og mindre erhverv, så der i yderområderne kan blive skabt fornyelse og kvalitet i det tilbageværende,” siger Martin Damm og uddyber:

”Vi ved, at mange kommuner har et ønske om at kunne lidt mere uden for de områder, hvor der i forvejen er kystmæssig bebyggelse. Fx at kunne omdanne områderne omkring de mindre havne til attraktive opholdssteder for turister og fastboere, med udlejning af friluftsudstyr, etablering af naturlegepladser, små cafeer mv. Det giver mening, at kommunerne udvikler dér, hvor der i forvejen er bebygget – og friholder de åbne og attraktive kyststrækninger, som vi kender og sætter stor pris på.”   

Også i byerne kan der sagtens fremsættes mere ambitiøse lovforslag:

”Vi har i planlovsudvalget peget på, at fx reguleringen af støj er meget ufleksibel og ude af trit med den kompleksitet, der er i byudviklingen i dag. Lad os da kigge på nogle af de erfaringer, man gør sig i andre europæiske storbyen ift. at håndtere udfordringerne med støj. Måske er der noget, vi kan bruge i en dansk kontekst,” fortsætter Martin Damm og peger på, at KL vil tale med regeringen om mere ambitiøse løsninger ved årets økonomiforhandlinger.

Endelig efterlyser KL’s formand mere mulighed for lokalpolitisk selvbestemmelse, som KL har ønsket.

”Kommunerne skal have mulighed for at vurdere, hvad der er bedst lokalt. Det er os, der har de bedste forudsætninger for at lave de nødvendige afvejninger. Desværre ændrer forslagene ikke på ansvarsfordelingen mellem stat og kommuner - tværtimod fortsættes i et spor med stor statslig detailregulering.”

Læs KL's reaktion til de øvrige elementer i regeringens vækstpakke for landdistrikterne.