18. maj 2015

Kronik: Stærkere kommunalt samarbejde vil styrke væksten

Martin Damm, Jacob Bundsgaard og Frank Jensen slår fast, at stærkere kommunalt samarbejde i business regions skal være den offentlige sektors vigtigste bidrag til at løbe væksten i gang i den private sektor.

Af Martin Damm, formand for KL og borgmester i Kalundborg, Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg og borgmester i Aarhus, og Frank Jensen, medlem af KL’s bestyrelse og overborgmester i København

Vækst, vækst, vækst. Alle taler om den og leder efter den hurtigste vej til den. Og med god grund. Vi kommer ikke uden om, at en gunstig udvikling i den økonomiske vækst er afgørende for at opretholde et højt velstandsniveau i Danmark. Kort og godt er det økonomisk vækst, der skal finansiere, at vi fortsat kan levere en ordentlig offentlig service i alle områder af Danmark. Selv om der er forårstegn i dansk økonomi, og det danske erhvervsklima på nogle parametre – eksempelvis en veluddannet arbejdsstyrke og et fleksibelt arbejdsmarked – er i den internationale superliga, kommer vi desværre heller ikke uden om, at der er en række bekymrende svaghedstegn, som svækker Danmarks vækstmuligheder.

Produktionserhvervene har tabt forholdsvist mere terræn i Danmark end i landene omkring os. Denne udvikling påvirker alle egne af landet, men rammer ofte særligt hårdt i områderne uden for de store byer. Der er også andre udfordringer: Dansk erhvervsliv har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Der er for få iværksættere, der kommer ind i et vækstforløb. Samarbejdet med offentlige forskningsinstitutioner er for svagt, og erhvervsfremmesystemet er uoverskueligt og har for mange aktører, som virksomhederne skal forholde sig til.

Det er en udfordring, som alle – både private og offentlige – aktører har en klar interesse i at tage op. Vi mener, at vi kan gøre det bedre i Danmark, og kommunerne er klar til at påtage sig en endnu mere afgørende rolle i fremtiden. Kommunernes forudsætninger for at bidrage til at skabe vækst er meget forskellige, alt efter størrelse, beliggenhed og sammensætning af erhvervslivet. Alligevel går vejen til vækst gennem kommunerne, som har den daglige kontakt med virksomhederne. Og vi har i de senere år set en klar tendens til, at kommunalpolitikerne tager et langt større ansvar for at understøtte væksten. Det viser sig blandt andet ved, at mange kommuner samarbejder om at skabe vækst i større business regions.

Den form for regioner med fokus på at skabe vækst har vi blandt andet set omkring Stockholm og Göteborg, hvor der er gode erfaringer med et stærkt samarbejde mellem den store by og oplandet for at tiltrække udenlandske investeringer og kapital. Og nu går kommunerne i flere dele af Danmark den samme vej og etablerer business regions – eller andre tværkommunale samarbejder om vækst. Eksempler er Greater Copenhagen, Business Region Aarhus, Business Region North Denmark og Sydvestjysk Udviklingsforum. Alene i disse fire regioner samarbejder i alt 73 kommuner om at understøtte erhvervslivets vækst. Lad os give nogle eksempler på, hvordan det sker:

  • Sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det kan for eksempel omfatte fælles tilgang til samarbejdet med regionens uddannelsesinstitutioner, samarbejde på beskæftigelsesområdet og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. I Business Region North Denmark samarbejdes der eksempelvis med de lokale virksomheder om at etablere 500 private studiejob i løbet af tre år. Samtidig forpligter kommunerne og regionen sig til at arbejde for, at flere nyuddannede kommer ud i små og mellemstore virksomheder for derved at styrke væksten.
  • Sikre en effektiv infrastruktur med fokus på mobilitet for arbejdskraft og varer samt den digitale infrastruktur. Her kan der blandt andet være fokus på fremtidige trafik- og infrastrukturinvesteringer.
  • Strategisk erhvervsudvikling. Det kan for eksempel omfatte udvikling af styrkepositioner, iværksætterindsatsen og styrkede partnerskaber om øget innovation og vækst mellem virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige aktører. Eksempelvis gennem klyngeinitiativer inden for velfærdsteknologi, klima og miljø.
  • Internationalisering. Det kan handle om at globalisere små og mellemstore virksomheder og tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder. Eksempelvis samler Greater Copenhagen kommuner og regioner på Sjælland og i Skåne under et fælles brand og tilbyder samtidig én fælles indgang for udenlandske investorer og arbejdskraft.
  • Turismesamarbejder og fælles organisering om såvel markedsføring som udvikling af ”turismeproduktet”.

Tværkommunalt samarbejde i business regions er et godt udgangspunkt for en geografisk udvidelse af det lokale arbejdsmarked og dermed også et bedre match mellem virksomhedernes behov og de lediges kompetencer på tværs af kommunegrænser og brancher. Kommunerne spiller en nøglerolle i jagten på væksten, fordi vi er ansvarlige for den beskæftigelsesindsats, som skal sikre, at den rette arbejdskraft er til stede i alle dele af landet.
Vi er overbevist om, at de nye business regions er vejen frem, og den lokalpolitiske forankring i kommunerne giver dem en afgørende stor gennemslagskraft. Virksomhederne skaber væksten lokalt, og kommunerne har de centrale redskaber og myndighedsopgaver for at sikre gode rammevilkår. Business regions kan derfor blive slagkraftige spillere for Danmark i den internationale konkurrence om væksten.

I den konkurrence spiller hovedstadsregionen en vigtig rolle, da den står for knap halvdelen af Danmarks bruttonationalprodukt. Derfor er det vigtigt for alle kommuner i hele landet, at hovedstadens vækstvilkår ligger i top. Det må være et fælles mål for alle parter, at København som minimum modsvarer væksten i sammenlignelige hovedstæder. Derfor er det også glædeligt, at regeringen forleden fremlagde en ny hovedstadsstrategi, hvor det blandt andet fremhæves, at der skal arbejdes mere sammen på tværs af både kommuner, regioner og staten. I den sammenhæng spiller Greater Copenhagen en vigtig rolle for at understøtte væksten ikke blot i selve København, men også for at sikre en positiv afsmittende effekt i resten af Danmark.

Men hvis potentialet skal udnyttes fuldt ud, skal business regions have en langt større rolle i udviklingen og udmøntningen af nationale vækst- og erhvervsfremmeinitiativer. Og ressourcerne i den danske erhvervs- og vækstindsats skal i endnu højere grad målrettes at understøtte business regions. Der er ingen tvivl om, at business regions skal være den offentlige sektors vigtigste bidrag til at løbe væksten i gang i den private sektor.

Det kræver hårdt arbejde fra både erhvervslivet og de offentlige aktører. Det kræver tæt samarbejde – mellem virksomhederne og kommunerne, mellem kommunerne og andre offentlige og private aktører og mellem kommunerne på tværs. Og det kræver et klarere fokus i den nationale erhvervspolitik. Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at kommunerne VIL væksten, og de nye business regions er et vigtigt skridt på vejen.

***

Denne kronik er bragt i Jyllands-Posten den 18. maj 2015