26. juni 2015

Vigtigt at se børn med handicap som ligeværdige

KL og COK inviterer til den første samlede nationale konference om børn og unge med funktionsnedsættelse. Det er et område med komplekse udfordringer, lyder det fra én af oplægsholderne, Tine Buch Juhl fra Glostrup Kommune.

Det er et politisk mål, at flere og flere børn med nedsat funktionsevne skal inkluderes i almene dagtilbud og skoler. Men hvad er vigtigt at have fokus på, og hvordan sikrer man et bedre tværfagligt samarbejde?

Det er nogle af de spørgsmål, som en konference arrangeret af COK og KL giver svar på den 9. september i Kolding. Det er den første samlede nationale KL-konference om børn og unge med funktionsnedsættelse, og formålet er at understøtte og styrke opgaveløsningen i kommunerne i forhold til børn og unge med handicap.

Et unikt menneske

Blandt oplægsholderne på konferencen er centerchef Tine Buch Juhl, Center for Familie og Forebyggelse i Glostrup Kommune. Hun skal sammen med centerchef for Dagtilbud og Skole i samme kommune, Kirsten Balle, fortælle, hvordan de konkret har grebet det an, at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne.
I et interview med kl.dk fremhæver Tine Buch Juhl, at arbejdet med inklusion er komplekst, når det gælder børn og unge med funktionsnedsættelse.

”Det er vigtigt, at de voksne, der er omkring barnet, det gælder både de professionelle og forældrene, arbejder sammen på at se barnet eller den unge som et unikt menneske. At det er del af og deltager i mange forskellige fællesskaber og for eksempel sammen med jævnaldrende i fritiden. Alle mennesker har behov for at føle, at de bliver set og anerkendt, ” siger Tine Buch Juhl og fortsætter:

”Det komplekse er, at man skal betragte og behandle barnet anerkendende og ligeværdigt, men det skal ske, uden at man underkender de særlige behov, som barnet har som følge af et handicap. Det er kunsten hele tiden at have dette for øje, når læring og trivsel skal have gode kår, ” siger hun.

Kunsten at bore huller mellem siloer

Et af formålene med konferencen er at understøtte et øget samarbejde på tværs af de kommunale afdelinger og forvaltninger, fx socialforvaltningen, familieafdelingen, skoler, dagtilbud, PPR, UU-vejledere, jobcenter og voksen-handicap, så børnene og familierne modtager en bedre og mere helhedsorienteret indsats.

Glostrup Kommune har siden november 2013 haft et tværfagligt samarbejde på øverste niveau mellem Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Familie og Forebyggelse.

”Der har været talt om at nedbryde siloer i årevis, men hvordan gør man det? Vores ambition er at bore huller mellem siloerne helt fra øverste faglige niveau på området for de 0 til 18 årige. Det er udfordrende at tænke ud af boksen, men vi er godt på vej”, siger centerchefen.

Hun fremhæver vigtigheden af, at man samarbejder og understøtter hinanden, ud fra en fælles forståelse om blandt andet menneske- og læringssyn. Konkret gælder det fx i arbejdet med overgange mellem dagtilbud og skole.

”Fundamentet for det tværfaglige arbejde skal være i orden, men også samarbejdet med forældrene er en hjørnesten. Det kræver deltagelse af forældre til børn med og uden funktionsnedsættelse, så vi sikrer os, at de voksne, der er omkring barnet, arbejder i samme retning. ”

Konferencen afholdes den 9.9.2015 i Kolding. Læs programmet for konferencen og tilmeld dig her