08. januar 2015

KL´s høringssvar til lovforslag om grundvandskortlægning efter 2015

KL har udarbejdet høringssvar til lovforslag om grundvandskortlægningen efter 2015

Lovforslagets hovedindhold er grundvandskortlægningen, der forlænges i en fire-årig periode. Grundvandskortlægningen reduceres gradvist, så den lovfæstede opkrævning af gebyr i 2016-2017 reduceres og provenuet bruges til aktivitet i 2018-2020. Høringsmaterialet til lovforslaget kan ses her.

KL finder det positivt, at grundvandskortlægningen fortsætter. Kortlægningen er nemlig utilstrækkelig i nogle områder, og der er brug for kortlægning af nye områder. Behov for kortlægning af nye områder vil fortsat opstå efter 2020, derfor bør aktiviteten ikke ophøre i 2020. KL anbefaler, at lovforslaget ændres, så den nuværende finansiering af kortlægningen og den opfølgende indsatsplanlægning fortsætter uden udløbsdato.

KL savner en national styregruppe for kortlægningen. En sådan styregruppe er et klart ønske fra de væsentligste interessenter. Lovforslaget fastslår, at Naturstyrelsen fortsætter med opgaven med en reduceret økonomisk ramme. Det betyder, at mulig synergi til andre opgaver hos kommuner, regioner og vandværker ikke understøttes organisatorisk/styringsmæssigt. Både af hensyn til prioritering af den begrænsede økonomiske ramme og for at fremme synergi er en styregruppe vigtig.

KL peger også på behovet for styrket implementering af kommunale indsatsplaner. Kommunerne står i de kommende år med en stor og vigtig opgave, hvis vi samlet skal nå i mål med beskyttelsen af grundvandet i Danmark. Indsatsplanerne skal virke i praksis. Det er KL's klare indtryk, at kommunernes mangler virkemidler til implementeringen, særligt hvor vandforsyningsselskabet ikke vil medvirke.

KL har yderligere synspunkter og begrundelser i høringssvaret, der i hele sin længde findes herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar til lovforslag om grundvandskortlægning efter 2015