07. januar 2015

KL´s høringssvar til bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelsen indeholder en række forbedringer, som KL gerne vil kvittere for. Men den grundlæggende udfordring er fortsat, at ordningerne ikke i tilstrækkeligt omfang er afstemt med, at kommunerne jf. lovgivningen har ansvaret for implementering af Natura 2000-planerne.

KL vil opfordre til fortsat dialog om de i høringssvaret nævnte udfordringer. Følgende tiltag ønskes:

  • At kommunerne som handleplanmyndighed kan inddrages i aftaler ml. NaturErhvervstyrelsen og lodsejer
  • At ekstra tillæg knyttes til ekstra vilkår – og at der skabes mulighed for jordfordeling som ved vådområdeindsatsen
  • At der skabes mulighed for 10- eller 20-årige aftaler med tinglysning, idet det ville være langt mere omkostningseffektive for lodsejer, stat og kommuner
  • At faciliterende indsats – i forlængelse af ovenstående - bør kunne finansieres over landdistriktsprogrammet, bl.a. med mulighed for at oprette græsningslaug m.m.

Se høringssvaret herunder – ligesom tidligere høringssvar kan ses her: http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/KLs-horingssvar-Bekendtgorelse-om-tilskud-til-pleje-af-gras--og-naturarealer-i-2012-id94765/.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL´s høringssvar til bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer