13. januar 2015

KL: Kommunal sundhedsindsats bærer frugt

Formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg glæder sig over, at kommunernes sundhedsindsats har bidraget til at mindske genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser blandt pensionister. Hvis succesen skal fortsætte, bør regeringen dog tænke kommunerne mere ind i planerne for supersygehusene.

Andelen af +65-årige, som indlægges med den samme sygdom mindre end en måned efter, at de blev udskrevet fra sygehuset, er faldet med hele 16 procent fra 2007 til 2013. I samme periode er andelen af ældre, der indlægges med forebyggelige sygdomme som KOL eller diabetes, også faldet med seks procent. Det viser en ny Momentum-opgørelse på baggrund af data fra databasen eSundhed.

Udviklingen glæder formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov.

”Det er dejligt at se, at kommunernes store indsats på sundhedsområdet de seneste år nu for alvor begynder at bære frugt. For det er jo både positivt for de enkelte ældre og samfundet, at vi ikke bruger ressourcer på at indlægge de samme mennesker igen og igen for de samme sygdomme, og hindrer flest mulige indlæggelser,” siger Thomas Adelskov.

Begge dele var netop målet med den opprioritering af den kommunale sundhedsindsats og et styrket samarbejde med regionerne, som fulgte i kølvandet på KL’s udspil om det nære sundhedsvæsen fra 2012, som KL fremlagde efter et samspil med kommunerne og en lang række andre aktører på sundhedsområdet.

Siden da har kommunerne indført flere nye tilbud, viser en ny KL-rundspørge om kommunernes sundhedsindsats. Eksempelvis findes der efterhånden akutpladser med døgndækkende sygeplejeindsats i alle landets kommuner, mens 43 procent af kommunerne har etableret akutteam. Der er et døgnbemandet sygeplejerskeberedskab, som i borgernes eget hjem forsøger at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Desuden planlægger 24 procent af kommunerne at etablere et akutteam inden for det næste halve år.

Samtidig har eksempelvis 91 procent af kommunerne iværksat særlige indsatser for sårpleje, 85 procent har særlige indsatser for medicinhåndtering, 79 procent har indsatser for tidlig opsporing af sygdomme, og 73 procent har indsatser for at forebygge fald, der hjælper med at forebygge indlæggelser.

Kommunerne skal tænkes bedre ind i supersygehusene

Selvom Thomas Adelskov glæder sig  over det hidtidige arbejde og resultaterne, så er han bevidst om, at det ikke er ensbetydende med, at man er kommet helt i mål med arbejdet.

”Der er naturligvis en række ting, som kommunerne stadig kan gøre bedre, og de enkelte kommuner justerer hele tiden indsatsen på baggrund af de hidtidige erfaringer. Dertil kommer, at samarbejdet med ikke mindst de praktiserende læger skal blive bedre end i dag,” siger Thomas Adelskov.

Samtidig vil det danske sundhedsvæsen i de kommende år gennemgå en større omvæltning, når supersygehusene kommer. Supersygehusene vil samle de forskellige specialer på færre adresser, som til gengæld har den allerhøjeste lægelige ekspertise og den mest avancerede teknologi på området.

”Kommunerne støtter strategien, men den vil også give endnu kortere indlæggelser end i dag, og det kræver, at kommunerne også er i stand til at behandle og pleje de borgere, som udskrives få timer eller dage efter en kompliceret behandling på sygehuset på en meget kompetent måde. Det kommunale sundhedsvæsen skal derfor tænkes endnu mere ind i planerne, end det desværre hidtil har været tilfældet fra regeringens side,” siger Thomas Adelskov.