16. januar 2015

Det skal være lettere for kommunerne at udlægge nye arealer til kystturisme

Hvis kommunerne skal rydde op i gamle arealer, der ikke længere har et turismepotentiale, kræver det, at staten gør det lettere at udlægge nye arealer, lyder kommentaren fra KL til ny rapport.

Videnscenter for Kystturisme udgiver i dag rapporten ”Rammer for nøgleinvesteringer i naturbaserede turismeprojekter”. Rapporten indeholder en analyse af eksisterende og potentielle arealreservationer for kystturismeanlæg på 20 udvalgte feriesteder.

Rapporten viser, at kun godt en fjerdedel af de analyserede arealer/projekter reelt er udnyttede, og at mange af de reserverede placeringer ikke har potentiale til at tiltrække nye investeringer og dermed kunne anvendes til turismeformål.

Til gengæld er der stort potentiale i de 21 nye arealer, som de 16 berørte kommuner har identificeret. På den baggrund anbefaler Videnscenteret en oprydning i de gamle reservationer for at give plads til nye.

”Det er en utrolig vigtig rapport, som netop viser, hvor påtrængende det er, at kommunerne får nogle muligheder for at udpege arealer, der har et turismepotentiale,” siger Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

”Som kommuner er vi selvfølgelig interesserede i at få ryddet op i de arealudpegninger, som er uden perspektiver. Men det kræver altså, at vi kan få lov til at udpege nogle nye, og her oplever vi i kommunerne alt ofte, at staten ikke spiller med,” fortsætter han.

Behov for beskedne opgraderinger

Af rapporten fremgår det desuden, at mange kommuner ønsker at sikre flere og bedre servicefaciliteter såsom toiletter, opbevaring af grej til vandaktiviteter mv. Tiltag, der kan understøtte både turisternes og de fastboendes ophold ved kysten.

”Vi har siden midten af 1990’erne haft en meget restriktiv beskyttelse af vores strande. Og vi skal fortsætte med at bevare de værdier, som turisterne og vi andre nyder godt af. Men jeg er også bare nødt til at sige, at al sund fornuft ophører, hvis vi ikke kan få lov til at lave selv de mest beskedne opgraderinger,” siger Jørn Pedersen.

Han pointerer, at vi også er nødt til at kigge på strandbeskyttelsen ved byerne.

”Dér, hvor vi allerede i dag har den bymæssige bebyggelse, bør vi i langt højere grad have mulighed for at understøtte turismepotentialet.”