25. februar 2015

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Pr. 1. april 2013 blev reglerne på fritvalgsområdet i serviceloven ændret. Kommunerne skal fortsat tilvejebringe et frit valg af leverandør for de borgere, der er visiteret til hjemmehjælp. Men med de nye regler kan kommunerne tilvejebringe det frie valg ved indgåelse af kontrakt efter de almindeligt gældende udbudsregler og/eller udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne. Udbudsportalen i KL har, på vegne af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, udarbejdet en vejledning i tilvejebringelse af hjemmeplejemodtagerens frie leverandørvalg.

Vejledningen har to dele.

Første del handler generelt om serviceloven og frit valg. Det defineres indledningsvis, hvad der forstås ved fritvalgsområdet, herunder hvad det frie valg refererer til. Herefter gives en kort gennemgang af de to metoder, der er til tilvejebringelse af det frie valg efter serviceloven, herunder metodernes forskelle.

I anden del gennemgås de to metoder til tilvejebringelse af det frie valg i detaljen.

Først diskuteres fordele og ulemper ved de to metoder, herunder hvad kommunerne skal være opmærksom på ved valg af metode. Dernæst behandles, hvordan det frie valg kan tilvejebringes gennem indgåelse af en kontrakt. Indledningsvist gøres der rede for de regler, der gælder, når der skal indgås en kontrakt med en privat leverandør. Efterfølgende gives en kort gennemgang af godkendelsesmodellen.

Endeligt følger en gennemgang af udbud, hvor det bl.a. afdækkes, hvad en strategisk afklaring – valg af udbudsmodel – bør indeholde. Del to afsluttes med en gennemgang af fritvalgsbeviser. Gennemgangen indeholder bl.a. information om, hvad et fritvalgsbevis skal indeholde af oplysninger, hvordan borgeren skal informeres og hvordan prisen beregnes.

Find vejledning og skabelon til fritvalgsbevis her:
http://www.udbudsportalen.dk/Vejledninger/Drejeboger-i-konstruktion-af-udbud/Vejledning-i-tilvejebringelse-af-frit-leverandorvalg-for-hjemmehjalpsmodtagere-/