23. februar 2015

LPNyt nr. 2015:06 - Forlig med BUPL

Der er den 21. februar 2015 indgået forlig med BUPL om pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Arbejdstid
Parterne har aftalt at gennemføre en analyse om arbejdstidsregler på dagområdet. Formålet er at afdække, om det er muligt at skabe en forenkling, en ensartethed og en smidighed af reglerne ved eventuelt at aftale et sæt arbejdstidsregler for flere områder.

Projektet skal lede frem mod, at der ved O.18 søges aftalt nye arbejdstidsregler. Projektet omfattet ikke skolepædagoger.      

Parterne har endvidere aftalt en justering af bilag 1 til arbejdstidsreglerne for skolepædagoger.

Projekter
I perioden gennemføres et projekt om udviklingen af den pædagogiske praksis på dagtilbudsområdet med henblik på at højne kvaliteten af det pædagogiske arbejde på 0-6 års området. 

Parterne har endvidere aftalt et projekt om pædagoger i skolen. Formålet med projektet er at videreformidle gode eksempler fra kommunerne på måder at organisere arbejdet på og gøre brug af pædagogers kompetencer i  folkeskolen, herunder i relation til at understøtte, at eleverne når deres læringsmål, og at de trives. 

Pension
Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. juli 2016 med 0,39 pct. 

Mellemledere
Som en forsøgsordning i overenskomstperioden er der mulighed for lokalt mellem kommunen og den lokale fagforening at indgå aftale om, at stillinger som afdelingsleder referer til en anden leder, end en leder efter overenskomst for pædagogisk personale ansat i lederstillinger i kommunerne.

Studerende
Lønnen til pædagogstuderende forhøjes med 0,4 pct.

Kompetenceudvikling
Parterne har aftalt at afsætte midler til kompetencefonden, der således videreføres.

Hvis du vil vide mere 

Se forliget nederst på siden.

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Louise Koldby Dalager
Tlf. 3370 3906, e-mail lkd@kl.dk

Konsulent Martin Højkjær Larsen
Tlf. 3370 3373, e-mail mkl@kl.dk

Konsulent Andreas Plum Forrest
Tlf. 3370 3897, e-mail apf@kl.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE