16. februar 2015

LPNyt nr. 2015:03 - Forlig på undervisningsområdet

Søndag den 15. februar 2015 blev der indgået forlig med LC, Lærernes Centralorganisation, om overenskomst for lærere m.fl. og ledere inden for undervisningsområdet.

I forliget indgår en fælles forståelse om arbejdstid, der indeholder initiativer, som skal fremme en række forhold, der kan være med at understøtte arbejdet med at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen og understøtte et godt arbejdsmiljø. Lærere og børnehaveklasseledere får adgang til at afvikle 6. ferieuge i hele dage.

På den økonomiske side omlægges undervisningstillæggene til et fast årligt tillæg for alle timer under 750. Tillægget for udfasning af 60-års reglen bortfalder og indgår i en samtidig aftalt lønforhøjelse svarende til 1 løntrin for lærere, børnehaveklasseledere, UU-vejledere, skolekonsulenter og skolepsykologer.

Arbejdstid
Forliget med LC indeholder et fælles forståelsespapir om arbejdstid.

Indledningsvis konstateres at lærernes arbejdstidstidsregler er uændret og reguleres fortsat af Lov nr. 409, vedtaget af Folketinget den 26. april 2013.

Forståelsen opfordrer til konstruktiv dialog på lokalt plan mellem de lokale parter om bl.a.:

  • Planlægning af skoleåret
  • Arbejdstidens tilrettelæggelse
  • Arbejdstidens opgørelse
  • Opfølgning og evaluering

Forståelsen konkretiserer de muligheder, som ledelser og medarbejdere har for at tilrettelægge skoleåret og dagligdagen på skolerne og konkretiserer muligheden for dialog om tilrettelæggelse af den enkelte lærers opgaver og tid.

Forståelsen indeholder en central og lokal opfølgning og evaluering på effekten af den centrale og lokale indsats. Det nærmere indhold konkretiseres i løbet af foråret 2015.

6. ferieuge – afvikling i hele dage allerede fra maj 2015
Adgangen til at fradrage 6. ferieuge i årsnormen bortfalder. Det betyder, at lærere og børnehaveklasseledere allerede fra ferieåret 2015/2016 kan holde 6. ferieuge i hele dage.

Den ansatte skal som hidtil inden den 1. maj, eller anden dato fastsat af skolelederen, meddele om ferietimerne ønskes afviklet eller udbetalt. Herudover gælder ferieaftalen.

KL opfordrer til, at skolelederne allerede nu orienteres om disse kommende ændringer.

Forenkling af tillægsstrukturen, 1. august 2015
Alle beløb er i niveau 31/3 2000 og pensionsgivende

Undervisningstillæggene på de lave satser bortfalder fra 1. august 2015 og omlægges til årlige undervisertillæg.

Undervisningstillægget for timer over henholdsvis 750, 835 og 680 timer fastholdes og forhøjes pr. 1. august 2015 med 5,95 kr. til 90 kr.

Undervisertillæggene udgør 13.000 kr. til lærere på grundløn og 5.500 kr. for lærere på kombinationsløn. Tillægget træder i stedet for undervisningstillæg for timer under 751 for lærere i folkeskolen og ungdomsskolen og for timer under 681 timer for lærere ved sprogcentre. Lærere ved voksenspecialundervisningen er ikke omfattet af dette tillæg.

For børnehaveklasseledere på grundløn er aftalt et tillæg på 15.400 kr., mens der for børnehaveklasseleder på kombinationsløn er aftalt et tillæg på 7.900 kr. Tillægget træder i stedet for tillæg for timer under 836 for børnehaveklasseledere.

I Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen ophæves de timebaserede specialundervisningstillæg for specialundervisning i klasser, § 5, stk. 8 og for undervisning af elever, der er visiteret til specialundervisning, § 5, stk. 10. Tilsvarende ophæves § 5, stk. 5 i Overenskomst for lærere i ungdomsskolen

Som overgangsordning ydes der pr. 1. august et personligt tillæg til lærere, børnehaveklasseledere og konsulenter, der både før og efter 1. august 2015 varetager undervisning i henhold til § 5 stk. 8 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og § 5 stk. 5 i ungdomsskoleoverenskomsten. Det personlige tillæg udgør størrelsen af ovenstående tillæg beregnet på baggrund af udbetalinger i skoleåret 2014/2015 og oppebæres så længe vedkommende varetager den pågældende undervisning.

Lønforbedringer, 1. april 2016
Alle beløb er i niveau 31/3 2000, og pensionsgivende

Alle lærere, børnehaveklasseledere, UU-vejledere, skolekonsulenter og skolepsykologer får en lønforhøjelse på 1 løntrin til.

For lærere og UU-vejledere, der pr. 31. marts 2016 er aflønnet på løntrin 45 og derover udmøntes lønforbedringen med 7.000 kr. For skolekonsulenter og skolepsykologer udmøntes lønforbedringen med 5.500 kr.

Børnehaveklasseledere på kombinationsløn får udover forhøjelsen på et løntrin et tillæg til grundlønnen på 4.600 kr.

Tillæg, der ydes for udfasning af 60 årsreglen bortfalder samtidig.

Lønnen for skoleledere på grundløn 46 + 4200 kr. hæves til grundløn 46 + 11.000 kr. pr. 1. august 2016. For ledere på grundløn 48, 49 og 50 hæves lønnen med 2.000 kr..

Samtidig bortfalder de timebaserede tillæg i § 5, stk.2-4 i Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet.

Alle ovenstående lønforbedringer gennemføres med fuldt gennemslag, således at alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer.  

Endelig indføres der en grundløn for professionsbachelorer i ernæring og sundhed på grundløn 28 + 2.000 kr. Den nye grundløn indføres uden fuldt gennemslag. Indplacering på grundlønnen sker således, at der kan ske modregning i den lokalt fastsatte løn.

Dækningsområde
Undervisning i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og i henhold til lov om kombineret ungdomsuddannelse overenskomstdækkes.

Opgavepapiret for børnehaveklasseledere er forenklet og tilpasset gældende lovgivning.

Praktik
Parterne har aftalt, at lærere, der medvirker som censor ved praktikprøver, vederlægges på samme måde som ved vejledningsgodtgørelse, jf. aftalens § 4.

Personalepolitiske projekter
Parterne har aftalt et projekt om opfølgning og evaluering på initiativerne i forståelsen om arbejdstid.

Parterne har desuden aftalt et projekt for om skoleledelse i reformtider
– mellemledere i nye strukturer, nye muligheder og udfordringer. Projektets formål er at undersøge, hvilke ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, der tegner sig for mellemledere i folkeskolen, bl.a. i lyset af folkeskolereformen og eventuelle strukturændringer, der er gennemført på skoleområdet de senere år.

Parterne har aftalt at kortlægge tillægsdannelsen efter §§ 5, stk. 9 og stk. 11 i overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.

Den videre proces
Forliget skal nu godkendes af parternes kompetente forsamlinger. For LC’s vedkommende skal resultatet sendes til afstemning blandt medlemmerne af Danmarks Lærerforening og Uddannelsesforbundet. For KL’s vedkommende er det KL’s Løn og Personaleudvalg og Kommunernes Lønningsnævn.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under "Yderligere materiale".

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Chefkonsulent Louise Koldby Dalager
Tlf. 3370 3906, e-mail lkd@kl.dk

Konsulent Martin Højkjær Larsen
Tlf. 3370 3373, e-mail mkl@kl.dk

Konsulent Henriette Kruppa Nielsen
Tlf. 3370 3729, e-mail hkn@kl.dk

 

 

YDERLIGERE MATERIALE