23. februar 2015

LPNyt 2015:07 - Ændring af ferieloven - sygeferiegodtgørelse for timelønnede mv.

Folketinget vedtog den 4. december 2014 ændring af ferieloven. Lovændringen vedrører optjening af sygeferiegodtgørelse for timelønnede, således at timelønnede ved sygdom optjener sygeferiegodtgørelse på 12,5% fra anden sygedag i hver sygeperiode. Ændringen træder i kraft fra den 1. januar 2015. KL og Forhandlingsfællesskabet vil hurtigst muligt implementeret de nye regler i ferieaftalen. Kommunerne skal administrerer efter ferielovens § 25 indtil de nye regler er implementeret i ferieaftalen.

Lovforslaget L 14 behandlede sygeferiegodtgørelse for timelønnede og arbejdsgivers betaling for Feriepengeinfo. Disse punkter bliver behandlet i det følgende.

1) Sygeferiegodtgørelse for timelønnede

Lovforslaget har til formål at sikre lønmodtagere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, en ret til at optjene minimum 4 ugers betalt ferie om året.

Timelønnede får ikke løn under sygdom og optjener derfor ikke almindelig feriegodtgørelse under sygdom.

De nye ferieregeler giver timelønnede ret til sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag under hver sygeperiode i optjeningsåret.

Anden sygefraværsdag er dagen efter første sygefraværsdag.

Hvis en timelønnet går syge hjem fra arbejde, så er første sygefraværsdag i feriemæssig henseende ikke den dag, hvor den timelønnede går syg hjem fra arbejde.

Første sygefraværsdag er dagen efter den dag, hvor den timelønnede går syg hjem fra arbejde.

Eksempel:

En tilkaldevikar har indgået aftale om at arbejde mandag – fredag.

Tilkaldevikaren går syg hjem fra arbejde tirsdag.

Efter de nye regler har tilkaldevikaren ret til sygeferiegodtgørelse fra den anden sygedag i hver sygeperiode. Tilkaldevikaren har således ret til sygeferiegodtgørelse for torsdag og fredag.

Med lovændringen ændres ferielovens § 25. Ferielovens § 25 svarer til ferieaftalens § 45, stk. 5. Efter denne bestemmelse fik timelønnede, der ikke har ret til løn under sygdom, sygeferiegodtgørelse fra første sygedag, hvis de var syge i mere end 3 dage og forud for sygdommen havde haft mindst 12 måneders sammenhængende ansættelse hos arbejdsgiver. Dette var ikke i overensstemmelse med EU-retten. Ferieloven er derfor blevet ændret. Som følge af dette skal ferieaftalens § 45, stk. 5 også ændres.

De nye ferieregler

KL og Forhandlingsfællesskabet har endnu ikke implementeret de nye ferieregler i ferieaftalen. Kommunerne skal derfor fra den 1. januar 2015 administrere efter ferielovens § 25 indtil bestemmelsen er implementeret i ferieaftalen.

Ferielovens § 25:

En lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som har fravær på grund af sygdom, optjener sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag under hver periode med sygefravær, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5 pct. af en løn, der beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. For en lønmodtager, der har ret til delvis løn under sygdom, udgør sygeferiegodtgørelsen forskellen mellem sygeferiegodtgørelsen efter 1. pkt. og feriegodtgørelsen af den delvise løn.

Stk. 3. En lønmodtager, som har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, har uanset stk. 1 ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 perioder i optjeningsåret med sygefravær. Hvis lønmodtageren ikke har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjener lønmodtageren ret til ferie med sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal perioder med sygefravær.

På det kommunale område skal ferieaftalens § 45, stk. 5 ændres.

Ferieaftalens § 45, stk. 5 gælder for timelønnede, der er beskæftiget i under 1 måned, herunder tilkaldevikarer.

2) Arbejdsgivers betaling for Feriepengeinfo

Lovforslaget indfører desuden en hjemmel til at arbejdsgivernes betaling for Feriepengeinfo kan ske via en fælles opkrævning, der administreres af Arbejdsgivernes Tillægspension (ATP).

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Konsulent Susan Jannsen Brandt, tlf. 33 70 34 43 mail sjb@kl.dk.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LPnyt - ændring af ferieloven - sygeferiegodtgørelse for timelønnede