26. februar 2015

KL: Konstruktive forslag om regulering af kvælstofudledninger

De økonomiske vismænd kommer med et konstruktivt bud på en regulering af landbrugets kvælstofudledninger, der både er samfundsøkonomisk fornuftig og til at håndtere for landmænd og de offentlige myndigheder, lyder det fra KL.

Årets miljøøkonomiske vismandsrapport giver bl.a. et bud på en ny regulering af landbrugets udledninger af kvælstof til vandmiljøet. Rådet foreslår, at kvælstofreguleringen målrettes og fremover kommer til at bygge på to nye ordninger:

  • En generel afgift på brug af kvælstof i gødning og foder
  • Specifikke systemer med omsættelige kvælstofkvoter for vandoplandene. Afleveringskravet for kvoter skal være bestemt af en “beregnet udledning af kvælstof til vandmiljøet”, som afhænger af markernes retention, afgrødevalg, kvælstofreducerende arealtiltag mv.

”De økonomise vismænd kommer med et konstruktivt bud på en ny, målrettet regulering. Reguleringen ser ud til både at kunne realisere de politiske ønsker på landsplan om en målrettet regulering og en reduktion i udledningen af kvælstof til kystvandene, og samtidig giver den en høj grad af fleksibilitet for landbruget og er mulig at kontrollere,” siger Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Behov for lokale regulering

Jørn Pedersen peger dog på, at selvom den foreslåede model har indarbejdet en erstatning for de nuværende kvælstofkvoter, der er en generel og statslig regulering, så er den endnu ikke udbygget med, hvordan den også kan omfatte den målrettede regulering, som kommunerne står for – herunder vådområder og miljøregulering af husdyrbrug.

”Der vil fortsat være brug for en lokal, målrettet regulering. Der er derfor brug for konkrete bud på, hvordan kommunerne i regi af en ny regulering kan håndhæve opgaven med, at den helt konkret udpegede, beskyttede natur som §3- og Natura 2000-områderne ikke udsættes for ting, de ikke må udsættes for,” siger Jørn Pedersen og fortsætter:

”Derudover vil det uden tvivl være hensigtsmæssigt, at man ikke kræver af den enkelte landmand, at han skal gennemføre store vådområdeprojekter, der ofte går på tværs af bedrifter. Kommunerne skal fortsat kunne forestå sådanne projekter i samspil med blandt andre de berørte lodsejere.”

”KL bistår gerne i en afklaring af, hvordan man kan indpasse den nuværende, lokale og målrettede regulering i den løsning, som vismændene præsenterer,” siger Jørn Pedersen.

Den miljøøkonomiske vismandsrapport indeholder desuden analyser og anbefalinger vedrørende grundvandsbeskyttelse og pesticidregulering og behandler sammenhængen mellem den økonomiske vækst og miljøet.

Læs mere om KL’s bemærkninger til rapporten i bilaget her på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL's bemærkninger til Økonomi og Miljø 2015