19. februar 2015

KL: Gode takter i lovforslag men også mislyde

KL hilser lovforslag om nye miljøgodkendelser velkomment, men der skal andet og mere end hurtighed og standardisering til at sikre god erhvervsservice.

”KL støtter gerne og aktivt initiativer, som har til formål at fremme god erhvervsservice i kommunerne.  Men god erhvervsservice er andet og mere end hurtighed og standardisering.”

Det siger formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen forud for Folketingets 1. behandling i dag torsdag af regeringens forslag om at forenkle miljøgodkendelser for virksomheder.  Han understreger, at KL er enige i målet, skønt lovforslaget også giver anledning til bekymringer.

Hurtigere behandling og færre byrder

Formålet med lovforslaget er at sikre hurtigere sagsbehandling og færre byrder. Det sker som en opfølgning på Folketingets vækstpakker i 2014 og økonomiaftalen for 2015 vedrørende regelforenkling og reduceret sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser.

De nye regler kommer til at gælde for de omkring 5.000 såkaldte bilag 2-virksomheder, som hører til gruppen af mindre forurenende virksomheder, der ikke er reguleret via EU-systemet. Ifølge bemærkninger til lovforslaget vil man i første omgang sikre, at cirka 900 maskinværksteder, biogasanlæg, samt korn- og foderstofvirksomheder ikke længere skal have en miljøgodkendelse. I stedet skal de virksomheder omfattet af en branchebekendtgørelse, så de kun skal anmelde etablering eller udvidelser til myndighederne.

For at sikre det rette grundlag for anmeldeordningen skal der ifølge miljøministeren også sikres ny digital understøttelse samt en sammentænkning af miljøgodkendelser, VVM-screeningen og spildevandstilladelser.

Øget tid til vejledning og opfølgning

KL mener, at den digitale anmeldeordning har et væsentligt potentiale, men at det forudsætter stor vilje og mange ressourcer – også i staten – til udvikling og test. Det er essentielt, at kommuner og virksomheder inddrages i udviklingen og testen af systemet for at sikre den nødvendige effekt i praksis.

”Besparelsespotentialet i forhold til både tid og ressourcer er i meget høj grad afhængig af, hvorvidt der kan skabes et velfungerende digitalt system. Det kan ikke forventes, at det, på et så komplekst sagsområde og med helt nyudviklet vilkårsdatabase, vil være muligt at høste effektiviseringsgevinsten fra dag et”, siger Jørn Pedersen.

I høringssvaret stiller KL spørgsmålstegn ved regeringens regnestykke om, at kommunerne får en årlig besparelse på 2,1 millioner kroner fra 2016. Desuden kritiserer man, at anmeldeordningen samlet set vil give hurtigere sagsbehandling.

”Erfaringen i kommunerne viser, at den tid, der spares i sagsbehandlingsprocessen, ofte opvejes af øget tid til vejledning og opfølgning”, lyder det.

Landbrug er skeptisk

Regeringens lovforslag om forenkling af miljøgodkendelser bliver mødt med skepsis fra landbruget og Danmarks Naturfredningsforening. Landbrug & Fødevarer mener ifølge Altinget, at det af lovforslaget klart burde fremgå, at fire ud af fem virksomheder ikke længere skal have en godkendelse. Danmarks Naturfredningsforening mener blandt andet, at man bør sikre, at der er sanktionsmuligheder, hvis kommunerne er for langsomme.