07. december 2015

Høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter

Høringssvar

Kommunernes Landsforening har ikke bemærkninger til bekendtgørelsens indhold.

Men vi beklager at Danmark ikke benytter muligheden for at anvende forordningens bestemmelser på arter, der er problematiske på nationalt plan.

I medfør af Natura 2000-planerne og -handleplanerne skal invasive arter, især kæmpebjørneklo og rynket rose. Et stort antal kommuner har desuden vedtaget en handlingsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, der forpligter respektive lodsejere til at bekæmpe planten på egne arealer.

Brug af bestemmelserne i Danmark, ville have styrket indsatsen mod de invasive arter.