18. august 2015

Om vedligeholdelse af offentlige vandløb

KL har fået en række henvendelser om vandløb. Det har fået KL til at udarbejde dette fakta-ark om reglerne i vandløbsloven.

Hvad er vandløb?

Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Hvad er offentlige og private vandløb?

Vandløb opdeles i to klasser: offentlige og private vandløb.

 • Offentlige vandløb er vandløb, som kommunen har besluttet skal optages som offentlige.
 • Private vandløb er vandløb, som ikke er optaget som offentlige eller som kommunen har besluttet skal udgå som offentlige vandløb (nedklassificerede vandløb).

Ligheder mellem offentlige og private vandløb:

 • Vandløbslovens regler gælder for alle vandløb i de to klasser. Regler for vandløbsvedligeholdelsen er beskrevet i vandløbslovens kapitel 7: Alle vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.
 • Vandløbene ejes næsten altid af bredejerne.

Forskelle på offentlige og private vandløb:

 • Offentlige vandløb: Vandløbsmyndigheden udarbejder regulativer for og udfører vedligeholdelsen af vandløbene.
 • Private vandløb: Ingen regulativer. Bredejerne vedligeholder normalt vandløbene på egen ejendom.

Hvem vedligeholder offentlige vandløb?

Kommunen vedligeholder offentlige vandløb enten ved egne åmænd eller ved

vandløbsentreprenører.

Hvilke regler findes for vedligeholdelse af offentlige vandløb?

Bestemmelser for vedligeholdelsen er fastsat i vandløbsloven og uddybes for det enkelte vandløb i vandløbsregulativerne.

Vedligeholdelsen skal opretholde vandløbets skikkelse eller vandføringsevne gennem:

 • Skæring og fjernelse af grøde
 • Opgravning af løse aflejringer
 • Etablering af beplantning langs vandløb eller slåning af skråninger og brinker.

 

Vandløbsregulativerne udarbejdes for de enkelte vandløb.

De kan betragtes som er en slags kontrakter mellem vandløbsmyndigheden og bredejerne.

 

I regulativerne for åbne vandløb beskrives:

 • Vandløbets dimensioner og/eller vandføringsevne
 • Hvor mange gange grøden skal slås
 • Hvornår grøden skal slås
 • Hvordan grøden skal slås
 • Hvilke betingelser der skal være til stede for at foretage oprensning af vandløbet
 • Hvornår der skal renses op
 • Hvordan der skal renses op.

 

Vandløbsmyndigheden er pligtig til at udføre vedligeholdelsen som beskrevet i loven og i regulativerne – hverken mere eller mindre.

Hvornår udføres grødeskæringen?

Grødeskæringsterminerne er fastlagt i vandløbsregulativerne. Der vil ofte være to grødeskæringer om året: en om forsommeren og en om efteråret. Grødeskæringen planlægges efter både plantevæksten, miljøet i vandløbene og forventede nedbørsmængder.

Hvornår udføres oprensningerne?

Vandløbsmyndigheden foretager ikke oprensninger, før opmålinger har vist, at det fastsatte profil eller den fastlagte vandføring ikke kan overholdes på grund af aflejringer.

Oprensningerne sker normalt om efteråret, hvor det gør mindst skade på vandløbsfaunaen.

Hvordan med drænudløb?

Drænudløb skal normalt placeres et stykke over den regulativmæssige bund.

Nogle regulativer indeholder krav til mindste afstand mellem vandløbets bundkote og rørudløbenes underside, det er ikke tilladt at placere drænudløb lavere end beskrevet i regulativet, når der er fastsat sådanne krav deri.

Hvordan vedligeholdes offentlige rørlagte vandløb?

Rørledninger vedligeholdes med spulinger og eventuelt rodskæringer efter behov.

Der gøres opmærksom på, at omlægning af offentlige rørlagte vandløb altid behandles efter reglerne om regulering af vandløb. Det gælder også når omlægningen isoleret set er vedligeholdelse.

Hvilke love handler om vandløbsvedligeholdelse?

Vandløbsloven.

Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinformation.dk