18. august 2015

Vandløb

KL har fået en række henvendelser om vandløb. Det har fået KL til at udarbejde dette fakta-ark om reglerne i vandløbsloven.

Om regulering af vandløb

Hvad er vandløb?

Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Hvad er reguleringer?

For åbne vandløb:

Enhver ændring af skikkelsen, d.v.s. både forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg skal behandles som regulering. Det gælder uanset om vandløbet er offentligt eller privat. Almindelig vedligeholdelse anses dog ikke for regulering, se evt. faktaark om vedligehold af vandløb.

For rørlagte vandløb:

Alle ændringer af rørledningers placering (tracé) og/eller dimensioner skal behandles som regulering. Det gælder uanset om vandløbet er offentligt eller privat.

For omlægning af rørlagte strækninger i offentlige vandløb:

Omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger med samme dimension og i samme tracé skal behandles som reguleringer.

Bemærk, at for private vandløb gælder, at omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger med sammen dimension og i samme tracé betragtes som vedligeholdelse.

Eksempler på reguleringer:

 • Ændring af vandløbs forløb.
 • Rørlægninger af åbne vandløb.
 • Anlæg af nye vandløb.
 • Indpumpning af vand fra vandløb til vanding af afgrøder.
 • Udpumpningsanlæg - etablering eller ændringer.
 • Opstemningsanlæg.
 • Fastsættelse af flodemål.
 • Broer og overkørsler - etablering og ændringer.
 • Vandstandssænkning af søer.
 • Genåbninger af rørlagte vandløb behandles som restaurering af vandløb.

Andre forhold, der kræver tilladelse efter vandløbsloven m.v.:

Hvorfor skal reguleringer godkendes?

Godkendelsesproceduren skal sikre:

 • At der tages hensyn til vandløbets vandføringsevne samt miljø.
 • At alle berørte parter kan give deres mening til kende inden regulering besluttes.

 

Berørte parter er: De, der er ansvarlige for projektet, berørte lodsejere, berørte myndigheder som f.eks. nabokommuner. Desuden Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, andre klageberettigede organisationer, samt andre med interesse i projektet.

Hvad skal et projekt indeholde?

Forslag til reguleringsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det planlagte arbejde:

 • En redegørelse for formålet med og begrundelse for projektet.
 • Oversigtskort og detailplaner.
 • Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet
 • Overslag over samt forslag til fordeling af udgifterne.
 • En tidsplan for arbejdets udførelse.
 • Det kan være nødvendigt for vandløbsmyndigheden at indsamle supplerende oplysninger.

Der kan ved nogle projekter være behov for yderligere oplysninger, som ansøger skal fremskaffe. Kommunen kan vejlede derom.

Hvad er ansøger ansvarlig for?

Ansøger er ansvarlig for:

 • Udarbejdelse af projekt efter ovenstående beskrivelse.
 • Udlevering af enhver oplysning, som vandløbsmyndigheden finder relevant til belysning af projekt.
 • Indhentning af nødvendige godkendelser efter andre love.
 • Indberetning om arbejdets igangsætning og afslutning.

Hvad er vandløbsmyndigheden ansvarlig for?

Vandløbsmyndigheden er ansvarlig for:

 • At gennemgå projektforslag og projekt samt at indhente supplerende oplysninger hos ansøger.
 • At indhente høringsudtalelser fra andre interesserede myndigheder, bl.a. nabokommuner.
 • At partshøre berørte lodsejere.
 • At forsøge at tilvejebringe forlig om økonomiske spørgsmål.
 • At afholde de lovpligtige offentlige høringer på mindst 4 uger.
 • Evt. at afholde offentligt møde.
 • At afveje hensyn til samtlige afvandingsinteresser og til miljøet.
 • At godkende eller afvise det påtænkte projekt.
 • At sende skriftlig meddelelse om afgørelser til berørte myndigheder og til de projektansvarlige.

Hvilke love handler om vandløbsreguleringer?

Vandløbsloven samt Bekendtgørelse om vandløbsreguleringer og – restaureringen.

Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinformation.dk