26. august 2015

Minihøring om udskoling, UU-vejledning og overgang til ungdomsuddannelse

På sidste netværksmøde i kommunesamarbejdet om udskoling, UU-vejledning og overgang til ungdomsuddannelse, blev der afholdt en minihøring. Som afslutning på høringen fremhævede dommerne fire temaer, som de på baggrund af høringen fandt centrale for at skabe bedre sammenhæng i overgangen mellem udskoling og ungdomsuddannelser.

I august 2014 indledte KL et kommunesamarbejde med skoleledere, UU-vejledere og forvaltningsrepræsentanter fra 26 af landets kommuner med det formål at styrke elevernes uddannelsesvalg og skabe sammenhæng på overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Samarbejdet udmøntede sig i fire netværksmøder, som alle satte fokus på nogle af nøgleudfordringerne i samarbejdet mellem udskolingen, UU-vejledningen og ungdomsuddannelserne.

På samarbejdets sidste netværksmøde, blev der afholdt en minihøring, hvor centrale interessenter blev indkaldt som vidner og udspurgt af et dommerpanel. De indkaldte vidner var

  • Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler
  • Jakob Thulesen Dahl, næstformand i Danske Gymnasier og rektor på Skanderborg Gymnasium
  • Mie Hovmark, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation
  • Jørn Højer-Pedersen, konsulent i Danmarks Lærerforening
  • Claus Rosenkrands Olsen, uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv

Dommerpanelet bestod af deltagere fra samarbejdet, som hver især repræsenterede en af samarbejdets faggrupper: Chefkonsulent på skoleområdet Kirsten Busk fra Vejen Kommune, UU-leder Anders Ladegaard fra UU-Lillebælt og skoleleder Anne Gulbech fra Vejle Midtbyskole. Som afrunding på høringen fremhævede dommerne de fire temaer og dertilhørende budskaber, som de på baggrund af høringen fandt mest centrale.

Samarbejde mellem aktørerne og at nedbrydning af de faglige siloer.
Dommerne konkluderede på høringen, at det er forvaltningens, skolens og UU-vejledningens opgave at sikre det fornødne samarbejde på tværs i kommunen og skabe overskuelige sammenhænge for de unge. Gennem høringen stod det frem, at det er er vigtigt, at faggrupperne ikke har skyklapper på, men derimod er i stand til at lære af hinandens faglighed. Derudover pointerede dommerne, at faggrupperne skal være opmærksomme og forberedte på, at når kompleksiteten mindskes for de unge, øger det kompleksiteten for dem, som skal hjælpe de unge. 

Udfordring af uddannelsesvalget
Dommerne konkluderede som følge på høringen, at visionen om at udfordre de unge på deres uddannelsesvalg er svær med den bane, som er stillet til rådighed. Her blev lagt vægt på at Uddannelse og Job er et timeløst emne i folkeskolen og at kun få har adgang til individuel vejledning. Samtidig, fremhævede dommerne, at banen dog også på nogle områder er blevet større. Der er kommet flere voksne med i feltet, idet lærerne nu også er blevet aktive medspillere i forhold til at udfordre de unge på deres valg.

Samarbejde med virksomhederne
Ved dette tema lagde dommerne særligt vægt på, at samarbejder med virksomhederne kan skabe engagement hos den unge. Det er er vigtigt, at de unge er motiverede til at tage imod virksomhedernes tilbud. UU og lærerne skal hjælpe med at skabe disse forbindelser og sætte nogle tydelige og realistiske mål op for den unge. Derudover blev det i høringen efterspurgt, at lærerne skal være mere bevidste om, hvad erhvervslivet efterspørger, og forsøge at engagere de unge i den retning.

Elevinvolvering
Slutteligt fokuserede dommerne på elevinvolvering, hvor der særligt blev lagt vægt på, at de unge skal inddrages mere aktivt, når de er i brobygning og introkurser. De skal have lov til at deltage i den normale undervisning og opleve det almindelige klassefællesskab. Derudover pointerede dommerne vigtigheden af at gøre mere brug af ung til ung kontakt, så de unge får bedre indblik i det reelle studiemiljø på skolen. Derudover skal eleverne involveres i evalueringen af kurserne og forløbene efterfølgende. Som afrunding fremhævede dommerne, at eleverne ikke bare skal være skoleparate – skolerne skal også være elevparate.