19. august 2015

LPnyt nr. 2015:35 – Omlægning af aften-/nattillæg for SOSU-personale pr. 1. april 2016

Ved overenskomstfornyelsen af Overenskomst for social- og sundhedspersonale samt arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv., blev det aftalt, at funktionstillægget for aften/nattjeneste anført i overenskomst for social- og sundhedspersonale, § 5, stk. 2, nr. 7, herunder bemærkninger til stk. 7, samt stk. 3 og 4 og § 9, stk. 9 bortfalder med virkning fra og med 1. april 2016.

Hvem er omfattet?

Omlægningen af funktionstillægget omfatter alle aften- og nattevagter der pr. 31. marts 2016 oppebærer tillægget efter overenskomstens § 5, stk. 2 nr. 7 og § 9, stk. 9.

Personlig ordning for allerede ansatte

Allerede ansatte, som ydes tillægget pr. 31. marts 2016, bevarer det centralt fastsatte funktionstillæg som en personlig ordning efter samme kriterier, som i dag er knyttet til tillægget, herunder eventuelt lokalt fastlagte kriterier for tildeling af det centralt aftalte tillæg.

Forudsætningerne for at ansatte bevarer det årlige aften/nattillæg tildelt efter 2013-overenskomstens § 5, stk. 2, nr. 7 samt § 9, stk. 9 fremgår af overenskomstens protokollat 6, stk. 6 og er gengivet herunder:

 • Den ansatte oppebærer tillægget pr. 31. marts 2016
 • Den ansatte arbejder i samme stilling, som pågældende var ansat i pr. 31. marts 2016
 • Den ansatte arbejder i faste aften- og nattevagter, dvs.
  • er fast aften- og nattevagt i henhold til ansættelsesbrevet
  • efter tjenesteplanen altid arbejder i aften-/nattevagt
  • fortrinsvis arbejder i aften-/nattevagt
  • ændres beskæftigelsesgraden, reguleres størrelsen af beløbet omfattet af den personlige ordning tilsvarende.
  • ændringer i ansættelsesforholdet, som fx medfører, at den ansatte ikke længere skal have tillægget varsles med den ansattes individuelle opsigelsesvarsel
  • evt. forhåndsaftaleændringer indskrænker ikke den ansattes personlige ordning fra overenskomsten.

Hvis der lokalt opstår uenighed, behandles sagen efter tilsvarende principper som interessetvister vedrørende lokal løndannelse.

Hvordan honoreres aften- og nattevagter pr. 1. april 2016?

Honoreringen for arbejde i aften og natperioden reguleres i Aftale om arbejdstid på de kommunale døgnområder.

Med virkning fra 1. april 2016 honoreres social- og sundhedspersonale for effektiv tjeneste på følgende vis:

 • Alle dage mellem kl. 17.00 og kl. 23.00 med 30 % af timelønnen
 • Alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 med 33 % af timelønnen
 • Lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 med 28 % af timelønnen
 • Søn- og helligdage mellem kl. 00.00 og kl. 24.00 med 50 % af timelønnen

Medarbejdere der som en personlig ordning oppebærer tillæg som faste aften og nattevagter i henhold til overenskomsten, jf. ovenstående, er også omfattet af de nye forhøjede satser pr. 1. april 2016.

Særligt om lokale forhåndsaftaler

Lokale forhåndsaftalebestemmelser, aftalt med sammenhæng til det centralt aftalte aften/nattillæg forud for 1. april 2016 gælder fortsat, men mindre andet aftales lokalt. Der kan være behov for at håndtere tilpasninger ved lokal forhandling.

Hvis der lokalt opstår uenighed omkring ovenstående, behandles sagen efter tilsvarende principper som interessetvister vedrørende lokal løndannelse. Dette gælder også evt. uenighed om afgrænsningen af ”faste aften- og nattevagter” i relation til en forhåndsaftale. 

Kontaktpersoner i KL

Souschef Mik Dalsgaard Andreassen

E-mail: mdj@kl.dk

Konsulent Isabel Bjørg Carlander

E-mail: ibc@kl.dk