25. august 2015

Dialogen i vandrådene bør fastholdes

En rundspørge viser, at den dialog der har været i de 23 midlertidige lokale vandråd, har været meget nyttig. KL foreslår på den baggrund, at næste periodes indsats omkring vandområder sker efter dialog i vandrådene.

I april 2014 fik kommunerne som noget nyt del i arbejdet med at udarbejde vandplaner med den bundne opgave at udarbejde forslag til indsatsprogrammer for vandløbene. Samtidig skulle kommunerne som noget nyt oprette og være tovholder for 23 lokale vandråd over hele landet, som skulle rådgive om indsatsen for vandløbene.

Nu viser en rundspørge, som KL har gennemført blandt de kommuner, der har været sekretariat for vandrådene, at dialogen i vandrådene har været meget nyttig.

”Rundspørgen viser, at dialogen i vandrådene har skabt fælles fodslag og har fremmet forståelsen de forskellige interessenter imellem. Det har forbedret kommunernes mulighed for at lave gode forslag til vandløbsprojekter og har betydet, at kommunerne har kunnet målrette forslag til indsatser i vandløbene, så miljøet kan forbedres uden at skade andre interesser,” sige Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Ifølge KL har vandrådene tilført en legitimitet til indsatsprogrammet, som manglede i de første versioner af vandplanerne og mener på den baggrund, at denne legitimitet må fastholdes.

”For at fastholde legitimiteten, foreslår vi fra KL’s side, at næste periodes vandområdeindsats og minivådområder sker efter en dialog i vandrådene med repræsentanter for lodsejere og grønne organisationer. I den forbindelse mener vi, at der også bør ses på, om indsatsen i forhold til de mindre vandløb kan spille en rolle i vandrådene,” siger Jørn Pedersen.

Dialog skal nu føre til handling

Jørn Pedersen fastslår, at det nu handler om at vise, at dialogen fører til reel handling ude i vandløbene.

”I kommunerne ser vi nu frem til at komme i gang med de mange vandløbsprojekter, som er med i forslaget til vandplan. Projekterne har kommunerne selv foreslået efter god dialog i vandrådene, og vi er derfor sikre på, at vandrådene vil genkende deres egne anbefalinger til kommunerne i disse projekter. Det gælder både projekter i store og små vandløb,” siger Jørn Pedersen.

KL mener, der er brug for klarhed og handling med udgangspunkt i vandplanerne. Det gælder ikke kun vandløbsprojekter, men også i forhold til en række andre miljøforhold. Blandt andet omkring anlæg af vådområder og håndtering af spildevand er der brug for at fortsætte indsatsen.

”Vi ser derfor frem til, at vandområdeplanerne med regeringens bebudede justeringer kan vedtages inden jul, så arbejdet kan komme i gang fra periodens start,” siger Jørn Pedersen.