10. april 2015

Ny betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger er klar med en betænkning, som indeholder en række forslag til mulige initiativer, der kan tages lokalt. KL hilser betænkningen velkommen.

Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, er blevet enige om, at der er behov for en fortsat og løbende informationsindsats om offentligt ansattes ytringsfrihed. I den forbindelse har udvalget offentliggjort en betænkning med forslag til en række mulige initiativer, der kan tages både lokalt og fra centralt hold.

Udvalget har bl.a. haft til opgave at vurdere, om der er behov for lovgivning om offentligt ansattes ytringsfrihed, en styrket informations- og rådgivningsindsats eller andre administrative tiltag for at understøtte offentligt ansattes ytringsfrihed.

”Det er vigtigt i et demokratisk samfund, at de offentligt ansatte føler sig trygge ved at deltage i den brede debat, også uden at de skal frygte for karrieren. Jeg vil nu sende udvalgets anbefalinger i høring hos en bred kreds. Jeg ser frem til at modtage høringssvarene, så regeringen kan få relevante input til brug for vores videre overvejelser om, hvordan vi bedst muligt sikrer, at de offentlige ansatte kan bruge deres ytringsfrihed i praksis,” siger Justitsminister Mette Frederiksen.

Ikke behov for lovgivning

Et stort flertal i udvalget har peget på, at der ikke er behov for at lovgive om offentligt ansattes ytringsfrihed eller meddeleret, mens udvalget er mere delt med hensyn til, om der bør gennemføres en yderligere ansættelsesretlig beskyttelse af offentligt ansatte.

I forhold til whistleblowerordninger er udvalget blevet enige om, at der ikke bør gennemføres lovgivning. Udvalget anbefaler i stedet, at det i den enkelte myndighed overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at en whistleblowerordning etableres.

KL er tilfreds

Udvalget har været bredt sammensat med bl.a. deltagelse af KL, Dansk Journalistforbund, Danske Regioner, FTF, LO m.fl.

Sagen har været behandlet af KL’s bestyrelse, og KL hilser offentliggørelsen af betænkningen velkommen.

”Vi er tilfredse med, at udvalget afviser, at kommunerne gennem lov skal pålægges at etablere whistleblowerordninger. Det må være op til de enkelte kommuner at beslutte,” siger kontorchef for Jura og EU i KL, Karsten Thystrup, som har repræsenteret KL i udvalget:

”Samtidig er det vigtigt at bemærke, at betænkningen fastslår, at der ikke er sket en indskrænkning i de offentligt ansattes ytringsfrihed siden 2006. Betænkningen dokumenterer altså, at problemets omfang er så beskedent, at øget ansættelsesretlig beskyttelse ikke fremmer de offentligt ansattes ytringsfrihed. Vi anerkender dog, at problemer kan opstå, og at det derfor er nødvendigt fortsat at arbejde med åbenhed på offentlige arbejdspladser.”

Udvalgets betænkning bliver sendt i høring hos en bred kreds af relevante myndigheder og organisationer mv. med høringsfrist den 5. juni 2015.

Læs hele betænkningen fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger her.