20. april 2015

FKG Nyhedsbrev 2015-1

Arbejdet med FKG-datamodel skrider godt fremad. Det har været afholdt et fælles møde mellem de grupper, der på forskellig vis arbejder med FKG-datamodellen. Grupperne planlagde arbejdet i 2015 og drøftede et årshjul for de følgende år.

 

FKG på DAI 

Det lysner nu med at få de 5 højst prioriterede temaer på DAI.

De 5 udvalgte temaer er

  •  Børn- og skoledistrikter (5710)
  •  Socialdistrikter, et tema under Andre distrikter (5711)
  •  Lærings- og uddannelsesinstitution (5714)
  • Brandhane (6100)
  • Redningsvej (6102)

De 5 temaer er fundet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse (undersøgt oktober 2014) blandt kommunerne om, hvilke temaer der umiddelbart giver størst værdi at have udstillet fælleskommunalt.

Fra midt i maj vil der kunne arbejdes med de 5 temaer på DAI i en version 2.5 af datamodellen.

Kommunerne kan dog roligt arbejde med de udvalgte temaer i den version 2.4 af datamodellen der er udarbejdet scripts og vejledninger til – se nedenfor- da der i disse temaer er ganske få ændringer.

Børne- og skoledistrikter samt socialdistrikter ligger i øjeblikket i CPR-vej. For disse to temaer arbejdes der med en særskilt fælleskommunal plan, for at få disse data bragt ind i FKG datamodellen og lagt på DAI, så de kan tilgås i september måned.

For de øvrige 3 temaer vil der blive arbejdet med en plan for indsamling og upload på DAI for de kommuner, der ønsker dem på DAI også.

Men gå gerne allerede nu i gang med at samle data.

Sideløbende arbejdes der i gruppen med test af de applikationer, som giver mulighed for at rette i data på DAI. Målet er at give FKG’s bestyrelse et indblik i hvordan DAI og DAI’s snitflader egner sig til opbevaring af FKG data. Hvad er godt og hvad mangler? 

FKG-implementering

FKG Datamodellen er nu bragt fra papir til virkelighed. Allerede nu ligger et omfattende materiale på hjemmesiden link med scripts samt tilhørende vejledninger som gør det er nemt at implementere FKG-datamodellen i version 2.4 i kommunens databaser.

Der er udarbejdet scripts og materiale til følgende platforme: link

Der har i gruppen været arbejdet intenst med materialet, så gå endelig i gang med at bruge det. Kommenter gerne, hvis der er forbedringer eller uhensigtsmæssigheder, der kan rettes.

Der er oprettet en dialoggruppe, hvor der kan indlægges forslag til implementeringsscripts med tilhørende vejledninger link

Gruppen har planlagt udgivelse af materiale til version 2.5 i september måned 2015.

FKG-datamodel

Materiale med FKG-datamodel version 2.5 er udgivet, se på dialogportalen link.

I denne udgivelse har der været fokus på temagrupperne ”5.9 sport, fritid og friluftsliv” samt ”5.12 Beredskab”. Herudover er behandlet en stor mængde af ændringsforslag, alle både godkendte og afviste forslag er noteret i ændringslog, sammen med argument for beslutning.

Gruppen har planlagt udgivelser af en næste version til november 2015

Kom gerne med forslag på dialogportalen vedr. fokusområder link

 

Årshjul for de kommende år

Grupperne har i fællesskab drøftet de kommende års udgivelser og planlagt, hvordan det kan planlægges i sammenhæng med andre bindinger, herunder mulighed for implementering på DAI.

Det er besluttet at udgive én større udgivelse pr år, evt. suppleret med mindre justeringer efter behov.

Årshjulet, som der fremover vil arbejdes på ser således ud:

Link til årshjul

Hvor det ”lilla år” er datamodelgruppen, det  ”gule år” er implementeirngsgruppen og det ”grønne år” er FKF på DAI

Med mange hilsener

Jesper og Reno