02. september 2014

Skybrud igen – en erindring til forligskredsen om vandsektorloven

Det er afgørende, at vandsektorloven understøtter samarbejdet mellem forsyningsselskaber og kommuner om at skabe holdbare klimatilpasningsløsninger, mener KL.

Natten mellem lørdag og søndag ramte et kraftigt skybrud igen Danmark. Der har været flere større og mindre skybrud over landet i løbet af denne sommer. Og FN’s klimapanel forudser igen større klimaforandringer.

Samtidig har miljøminister Kirsten Brosbøll sat gang i forhandlingerne med forligskredsen om vandsektorloven, hvor der skal følges op på den evaluering af loven, som blev offentliggjort i starten af året.

”Jeg håber, at skybruddet vil minde forligskredsen om, at det er uhyre vigtigt, at loven nu bliver indrettet, så den kan understøtte samarbejdet mellem forsyningsselskaber og kommuner om at skabe gode og holdbare klimatilpasningsløsninger”, siger Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

”Der skal være bedre mulighed for, at forsyningsselskaberne kan finansiere klimatilpasningsløsningerne, uden unødigt bureaukratiske regler og stramme økonomiske rammer, der virker som barrierer for en samfundsøkonomisk vigtig indsats. Samtidig skal kommunernes rolle som dem, der beslutter og bestiller opgaverne, stå helt fast ”.

Det er aftalt mellem KL og staten, at der først skal gennemføres en egentlig evaluering af regelsættet for klimatilpasningsordningen i 2015. Alligevel mener Jørn Pedersen, at det er vigtigt, at forligskredsen om vandsektorloven er opmærksom på, hvordan rammerne i vandsektorloven fremadrettet kan skabe et bedre grundlag for indsatsen for at reducere skader fra skybrud:

”Klimatilpasningsindsatsen er meget vigtig at have for øje. Kommunerne har og skal fortsat have myndighedsrollen på området, hvor det er kommunerne, der fastsætter servicemål og planlægger den lokale indsats med alle de hensyn, der nu skal tages, mens forsyningerne skal have større mulighed for at finansiere løsningerne”.

”Så når der diskuteres prislofter og effektiviseringer af vandselskaberne, må det ikke gøres blindt. Hvis vi skal sikre Danmark bedre mod skaderne fra skybrud, så skal vandselskaberne have bedre muligheder for at finansiere, implementere og drifte løsningerne,” siger Jørn Pedersen.

Yderligere oplysninger i KL hos konsulent Susanne Lykke Jakobsen på 3370-3302, syj@kl.dk

Fakta

KL mener:

  • At der med fordel kunne være en større fleksibilitet i lovgivningen i forhold til, hvordan samarbejdet – administrativt og økonomisk – kan tilrettelægges mellem selskab og kommune i forhold til klimatilpasningsindsatsen
  • At ejerskabet af vandselskaberne skal fastholdes på kommunale hænder, af hensyn til at dække de samfundsmæssige interesser og den tværgående koordinering med den øvrige kommunale planlægning. Dette vil samtidig være vigtigt, jo mere udbredt fusioner bliver mellem selskaber
  • At kommunerne sikres de nødvendige styringsredskaber til at fastsætte forpligtende indsatser og servicemål for vandselskaberne – og dermed sikring af et fortsat højt niveau for miljø-, service- og forsyningssikkerhed. Uden at selskaberne bliver bremset i at understøtte dette af for rigide effektiviseringskrav
  • At der skal gives mere økonomisk råderum til selskaberne, fx med flerårige prislofter og lempeligere skatteregler, for blandt andet at understøtte selskabernes finansiering af teknologiudvikling og klimatilpasning
  • At loven og tilsynet gøres administrativt væsentligt lettere og mindre bureaukratisk
  • At den kommunale styring er helt nødvendig for, at pengene kan anvendes effektivt i synergi med veje, anden infrastruktur, boligudvikling, grønne områder etc.