22. september 2014

LPNyt nr. 2014:12 - Lønindplacering af pædagogiske assistenter ved tilbagevenden efter afsluttet PAU-uddannelse

Ved tilkendegivelse af 5. september 2014 i en faglig voldgift har FOA fået medhold i, at medarbejdere, der vender tilbage fra orlov efter at have gennemført uddannelsen til pædagogisk assistent som GVU, som udgangspunkt ved indplacering i lønforløbet som pædagogisk assistent bevarer lokalt aftalte tillæg opnået som pædagogmedhjælper.

FOA havde rejst en faglig voldgift på baggrund af en uenighed om, hvorvidt lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, opnået som pædagogmedhjælper, bevares ved medarbejderens lønmæssige indplacering som pædagogisk assistent efter gennemførelse af den pædagogiske assistentuddannelse som GVU.

Opmanden gav FOA medhold i, at medarbejdere, der gennemfører den pædagogiske assistentuddannelse som GVU, som udgangspunkt bevarer lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg opnået som pædagogmedhjælper, ved indplacering i lønforløbet for pædagogiske assistenter. Dette gælder dog ikke, hvis der lokalt er aftalt modregning i forhold til de omhandlede tillæg eller hvis den funktion, der udgør grundlaget for tildelingen af tillægget, ikke længere udføres.

I sin afgørelse lagde opmanden vægt på, at pædagogmedhjælpere, som gennemfører den pædagogiske assistentuddannelse som GVU, efter overenskomstens ordlyd ”genindtræder” i deres stilling ved tilbagevenden efter endt uddannelse, og at både medarbejderens beskæftigelse som pædagogmedhjælper og uddannelsesperioden indgår ved beregning af medarbejderens beskæftigelsesanciennitet som pædagogisk assistent.

FOA tilkendegav under sagen, at kvalifikationstillæg, som er tildelt inden uddannelsens gennemførelse, kan falde bort, hvis tillægget er givet for kvalifikationer, der er indeholdt i den pædagogiske assistentuddannelse og dermed honoreres som del af grundlønnen for pædagogiske assistenter. Dette kan fx være tillæg for visse AMU-kurser, hvor kursets indhold anses for indeholdt i uddannelsen til pædagogisk assistent. Stillingtagen til, hvorvidt et tillæg falder bort, vil bero på en konkret vurdering.

KL’s bemærkninger

Afgørelsen er konkret begrundet i forhold, som relaterer sig direkte til overenskomsten for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter og vurderes derfor ikke at have betydning i forhold til andre overenskomstområder.

Det er KL’s opfattelse, at kommunerne fremadrettet ved indgåelse af lokale aftaler om funktions- og kvalifikationstillæg til pædagogmedhjælpere bør indføje bestemmelser om, at der kan modregnes i de pågældende tillæg, hvis medarbejderen efterfølgende gennemfører den pædagogiske assistentuddannelse og dermed overføres til det selvstændige lønforløb for pædagogiske assistenter.

Kommunerne bør endvidere ved indgåelse af forhåndsaftaler tage konkret stilling til og tydeligt beskrive, hvilke af forhåndsaftalens tillæg som anses for honoreret som del af den nye grundløn som pædagogiske assistent og dermed falder bort ved indplaceringen som pædagogisk assistent.     

Hvis du vil vide mere

Opmandens tilkendegivelse i den faglige voldgift kan findes som bilag under artiklen.

Kontaktperson i KL

Konsulent Lars Ørskov Schmidt, 33 70 31 12, e-mail: ors@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE