16. september 2014

LPNyt nr. 2014:08 – Opsigelse af lokale aftaler og kutymer

Den indeværende overenskomstperiode udløber den 31. marts 2015. I dette Løn- og Personalenyt informeres og vejledes om mulighederne for opsigelse af lokale aftaler og kutymer i forbindelse med udløbet af overenskomstperioden.

KL opsiger de centrale aftaler og overenskomster i forbindelse med overenskomstperiodens udløb.

Det er op til den enkelte kommune at opsige egne lokale aftaler og eventuelle kutymer, hvis disse ønskes bragt til ophør.

Lokale aftaler

Mulighederne for opsigelse af lokale aftaler kan opdeles i to grupper:

1. aftaler med opsigelsesbestemmelse

2. aftaler der ikke indeholder opsigelsesbestemmelse

1. Aftaler med en opsigelsesbestemmelse: Opsigelse skal her ske i overensstemmelse med det varsel og de eventuelle særlige procedurer for opsigelse, som er aftalt mellem aftalens parter. 

2. Aftaler der ikke indeholder en opsigelsesbestemmelse: Disse lokalaftaler kan siges op med et passende varsel – typisk 3 måneder – uafhængig af overenskomstperiodens udløb. Det er fastslået i en tilkendegivelse i en voldgiftssag herom fra 2006 vedr. Århus Sporveje.

I visse situationer kan opsigelse til udløb samtidig med en bestemt begivenhed være det mest naturlige, f.eks. udgangen af et skoleår eller overenskomstperiodens udløb. Indtræden af en sådan begivenhed er dog som udgangspunkt kun retligt forpligtende som opsigelsestidspunkt, hvor den lokale aftale udtrykkeligt fastsætter, at opsigelse kun kan ske samtidig med den pågældende begivenheds indtræden. Kommunerne opfordres derfor til at være særlig opmærksomme på disse aftaler.

Kutymer

En kutyme er en klar og entydig praksis vedrørende rettigheder og pligter, der har bestået over en længere årrække, og som både arbejdsgiver og medarbejdere har fulgt og anerkender som retligt forpligtende. Det kan også udtrykkes således, at en kutyme er en uskreven praksis, der naturligt kunne være skrevet ned som en lokalaftale.

Udgangspunktet er, at kutymer kan opsiges til ophør på et hvilket som helst tidspunkt med et passende varsel – typisk tre måneder.

Kutymer opdeles typisk i to grupper:

1. overenskomstfravigende kutymer

2. overenskomstudfyldende kutymer

1. Overenskomstfravigende kutymer er kutymer med et indhold, som ikke er hjemlet i generelle aftaler eller overenskomster. Disse kan opsiges til ophør på et hvilket som helst tidspunkt med et passende varsel – typisk tre måneder. Som eksempler på sådanne kutymer kan nævnes vagtplaner og placering af kaffepauser.

2. Overenskomstudfyldende kutymer er kutymer med et indhold, som er supplerende eller udfyldende i forhold til generelle aftaler eller overenskomster. KL’s overenskomster antages generelt at fastlægge en udtømmende regulering, der ikke forudsætter supplerende regulering/udfyldning lokalt. Eventuelle lokale kutymer vil derfor som altovervejende udgangspunkt være at betragte som en overenskomstfravigende kutyme, der skal behandles som beskrevet ovenfor.

Bliver en kommune fra organisationsside mødt med et synspunkt om, at en kutyme er overenskomstudfyldende og således kun kan opsiges sammen med overenskomsten, opfordrer KL til, at der søges rådgivning i KL.

Generelt bemærkes det, at opsigelse skal ske overfor den lokale aftalepart, der har indgået lokaleaftalen.

Det bemærkes endvidere, at kommunen ved opsigelse af en lokaleaftale eller kutyme skal informere de berørte medarbejdere om bortfaldet af lokal-aftalen/kutymen samt om følgerne af bortfaldet. Denne information bør gives i rimelig tid inden lokalaftalen/kutymens bortfald.

Bortfaldet af en lokalaftale eller kutyme kan i visse situationer være så væsentligt for de berørte medarbejdere, at bortfaldet skal varsles overfor disse medarbejdere med deres individuelle varsel. Kommunen bør foretage en konkret vurdering heraf. Vejledningen kan findes i nedennævnte tidligere udsendte LPNyt.

Hvis du vil vide mere

KL har tidligere i LPNyt 2014:02 og LPNyt 2014:03 informeret om opsigelse og bortfald af lokale aftaler og kutymer på undervisnings- og musikskoleområdet.

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Konsulent Lars Ørskov, tlf. 33 70 31 12, e-mail ors@kl.dk

Konsulent Isabel Bjørg Carlander, tlf. 33 70 35 55, e-mail ibc@kl.dk