15. september 2014

KL's høringssvar til forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

KL har den 15. august 2014 modtaget forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love i høring. Forslaget vedrører dellovforslag til gennemførelse af restancedelen af kommuneaftalen for 2015.

KL vurderer, at lovforslagene er en forbedring for kommunerne. Det gælder i særlig grad for forslaget om at tillægge modregning forældelsesafbrydende virkning. KL foreslår dog en række ændringer af to delforslag, som kan understøtte en mere effektiv inddrivelse af restancer til det offentlige. Forslagene indgår også i de bemærkninger, som KL har fremsendt pr. mail til Skatteministeriet den 21. maj 2014. Forslagene vedrører følgende delforslag: 

Adgang til inddrivelse af bibliotekers erstatningskrav ved lønindeholdelse og udpantning

Det er en betingelse, at skyldner skriftligt har anerkendt erstatningskravet, eller – mht. erstatningskrav vedrørende bortkommet ud-lånsmateriale – at det pågældende bibliotek har tilbudt låneren en afleve-ringskvittering ved materialets aflevering. KL foreslår, at erstatningskrav også bør være omfattet af særligt løntræk. Begrundelsen er, at forslaget vil have en adfærdsregulerende effekt på bor-gerne. De særlige omstændigheder omkring dokumentation for erstatnings-kravet bør ikke være til hinder for særligt løntræk – sammenlignet med be-tingelserne forud for brug af almindeligt løntræk.

 

Adgang til lønindeholdelse og udpantning for fordringer, der udspringer af såkaldte garantiforpligtelser

Der er tale om regreskrav, som en kommune m.v. kan få mod en boligtager, der ikke har overholdt sin kontraktmæssige forpligtelse over for udlejeren til ved sin fraflytning at istandsætte boligen.

Da de kommunale garantier efter en alt andet lige betragtning særligt må gælde lavindkomstgrupperne, bør forslaget også være omfattet af særligt løntræk for, at træk i lønnen skal opnå den mest effektive værdi i form af konkrete tilbagebetalinger. Igen er begrundelsen, at muligheden for særligt løntræk ved have en adfærdsregulerende effekt, som betyder, at flere vorgere passer på deres bolig, så instandsættelse ved fraflytning hovedsageligt kan dækkes af indskuddet.

KL har ikke bemærkninger til de øvrige dele af lovforslaget.

KL forbeholder sig ret til at komme med supplerende bemærkninger efter politisk behandling.

Læs hele høringssvaret her