25. september 2014

KL og miljøministeren indgår aftale om affald

Danskerne skal genanvende 50 procent mere husholdningsaffald i 2022. For at hjælpe arbejdet på vej har KL og Miljøministeriet indgået en aftale om samarbejde.

Hovedformålet med regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” er, at danskerne skal genanvende 50 procent af vores husholdningsaffald i 2022. Det er over dobbelt så meget som i dag.

En stor del af strategiens initiativer har kommunernes som en vigtig medspiller. Målene er ambitiøse og kræver derfor et stort arbejde fra såvel stat som kommuner. Derfor har KL og Miljøministeriet indgået en aftale om et samarbejde om strategien.

Med aftalen forpligter begge parter sig til at gøre en aktiv indsats. Fx etableres der en styregruppe for at sikre koordinering og kommunal forankring. Samtidig koordinerer de to parter på overordnet niveau de kommunerettede initiativer. KL gennemfører i 2014-2016 en række af aktiviteterne, som bl.a. vil blive inddraget på relevante KL-konferencer og netværksmøder.

Fem projekter

Indsatserne i aftalen sætter rammerne for kommunernes videre arbejde med at indsamle og afsætte husholdningsaffaldet i et omfang, der gør det muligt at genanvende dobbelt så meget i 2022.

I forlængelse af aftalen er KL’s sekretariat projektleder på fem projekter, som forventes afsluttet i 2014.:

  • Projekt om øget udsortering af genanvendeligt affald på forbrændingsanlæg
  • Demonstrationsprojekt om udfoldelse af ressourcestrategien på øer
  • Fremme af grøn omstilling og OPP/POI ift. kommunerne
  • Projekt om mere genanvendelse i den ”kommunale servicesektor”
  • Undersøgelse af Norsk pantordning for vinduer og relevans ift. danske forhold

KL inviterer en række kommuner til at gå med i de fælles pilotprojekter, så der kan skabes volumen fra start og udvikles innovative løsninger.

Kommunepulje

For at sikre, at kommunale aktører får indflydelse på udformningen og udførslen af indsatser målrettet mere genanvendelse, oprettes der desuden en pulje under ressourcestrategien. Tildelingen af midler vil styrke det kommunale arbejde for øget genanvendelse af husholdningsaffald gennem relevante kommuneforankrede projekter samt videndeling med andre kommuner.

Læs mere om aftalen her.