22. september 2014

Forpligtende samordnede beredskaber

De kommunale redningsberedskaber skal senest 1. januar 2016 være organiseret i op til 20 nye beredskabsenheder. Denne administrative information beskriver kort rammerne for den proces, kommunerne skal igennem.

Der er landet over fuld gang i drøftelser om etablering af de nye tværkommunale samarbejder om redningsberedskabet. KL og KKR følger arbejdet tæt for at sikre, at ingen kommuner efterlades alene.

KL vil med denne administrative information sikre, at der i sammenlægningsprocessen er klarhed om hvilke rammer, der ligger fast for etableringen af de forpligtende samordnede beredskaber. KL vil desuden stille viden og rådgivning til rådighed i hele forløbet frem mod etableringen af beredskabsenhederne.

Det ligger med aftalen mellem regeringen og KL fast, at kommunerne tilsammen etablerer maksimalt 20 forpligtende samordnede beredskabsenheder.

Det skal understreges, at det ikke er en forudsætning, at enhederne skal etableres inden for det enkelte KKR-opland. Der kan således godt etableres samarbejder, som går på tværs af regionsgrænserne.

KL slår i det vedlagte notat ”Juridiske rammer for etablering af beredskaber” blandt andet fast, at der indenfor den nuværende lovgivning kun er én mulighed for at leve op til aftaleforudsætninger med regeringen. De forpligtende samordnede beredskaber skal indgås i regi af et § 60-selskab.  Det er ikke muligt at vælge en samarbejdsmodel med løsere kobling som fx uformelle samarbejder, aktieselskaber mv.

Der kan hentes yderligere information i det vedlagte notat ”Juridiske rammer for etablering af beredskaber”. Se notatet nederst på siden.

Hvis du vil vide mere

KL vil i den kommende tid udsende yderligere information om de økonomiske rammer og kommende politiske aftaler på beredskabsområdet;

den fremtidige organisering – serviceniveauer, gensidige aftaler, afregningsprincipper m.v. samt personalejuridisk vejledning vedr. overdragelse af medarbejdere.

KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet arbejder pt. med at udarbejde en vejledning om etablering af kommunale fællesskaber. Der forventes afholdt en workshop i oktober. 

FKB afholder desuden den 24. oktober et seminar, der sætter fokus på arbejdet med at sammenlægge beredskaberne og § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Mere information: 

Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt redningsberedskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner. Her har man løst nogle af de udfordringer, som andre kommuner nu står over for. Se aftalen nederst på siden.

Der findes en tilsvarende aftale for Lolland og Guldborgsund Kommuner. Se aftalen nederst på siden.

Kontaktpersoner i KL

Jura: Vicekontorchef Dario Silic, dai@kl.dk

Personalejura: Konsulent Inge Fløe Buhl, ifb@kl.dk

Beredskab generelt: Konsulent Anders Christiansen, ach@kl.dk

Beredskab økonomi: Chefkonsulent Anders Windinge, anw@kl.dk