25. september 2014

Fælleskommunale Geodata (FKG) Nyhedsbrev September 2014

FKG-bestyrelsen har den 9. september holdt bestyrelsesmøde. De helt centrale punkter på dagsordenen var udkast til handlingsplan, som blev udarbejdet på de tre workshopdage i maj og juni samt, hvordan projektet skal videreføres, når det jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi slutter med udgangen af 2014.

Referatet fra selve bestyrelsesmøde kan læses her eller downloades via boksen nederst på siden.

Handlingsplanen har i august været til høring blandt de kommuner, som deltog på de tre workshopdage. Høringssvarene blev fremlagt på bestyrelsesmødet sammen med et forslag til prioritering af nogle af aktiviteterne.

Bestyrelsen roste det store stykke arbejde, der er gjort fra de deltagende kommuner side. Der har været og er fortsat et stort engagement hos kommunerne, og det er helt afgørende for projektets videre succes.

På mødet den 9. september, blev det gjort meget tydeligt overfor FKG-bestyrelsen, at kommunerne ønsker, at der først og fremmest skal tages hånd om nogle helt grundlæggende dele af projektet, inden der arbejdes videre med resten af handlingsplanen. Konkret blev fremlagt fire fokuspunkter til det videre arbejde:

  • Udarbejdelse af vision og strategi
  • Revurdering af businesscase
  • Økonomi og organisatorisk forankring af FKG fremadrettet
  • Interessentanalyse

Vision og strategi

Det er et klart ønske fra de kommuner, der deltog på FKG-workshops, at der formuleres en klar og tydelig vision og strategi for projektet. Denne opgave har bestyrelsen straks taget på sig, og vision og strategi vil blive fremlagt senere på året.

Revurdering af businesscase

I høringsmaterialet fra handlingsplanen fremgår det også klart, at kommunerne ønsker, at der udarbejdes en undersøgelse af, hvilke gevinster, der allerede er høstet i projektet, og at der på den baggrund kan ske en revurdering af de forventede samlede gevinster. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der udarbejdes en spørgeundersøgelse blandt alle landets kommuner. Denne vil herefter danne grundlag for den revurderede businesscase.

Økonomi og organisatorisk forankring af FKG fremadrettet

Med udgangen af 2014 afsluttes FKG-projektet jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Det bevirker, at der skal findes en ny model for projektet, for at det kan videreføres efter 1. januar 2015. I bestyrelsen er der enighed om, at projektet fortsat skal være forankret i KL. I KL forberedes i øjeblikket en ny digitaliseringsstrategi fra 2016-2020. Her vil FKG-bestyrelsen arbejde for, at FKG-projektet tænkes ind i digitaliseringsstrategien under en større dagsorden, der handler om geodata. Hvordan dette konkret skal udmøntes, vil bestyrelsen tage op på et møde senere i år.

Interessentanalyse

Et klart ønske, som yderligere kom frem i høringsmaterialet er, at der behov for udarbejdelse af en interessentanalyse, der kan belyse behov og ønsker til produktion og distribution af data i datamodellen, samt hvilke temaer, der er behov for, både fra kommunerne side bredt set, men også fra tredjeparter. Bestyrelsen finder, at denne analyse med fordel kan tænkes ind som en forberedelse af arbejdet med den kommende fælleskommunale digitaliseringsstrategi og dermed danne grundlag for et fremtidigt projekts fokus.

FKG på DAI

På bestyrelsesmøde i november 2013 besluttede bestyrelsen at nedsætte en gruppe, der kan arbejde med afprøvning og implementering af FKG på DAI. Bestyrelsen mener fortsat, at det skal testes og afprøves om DAI er en mulig platform for en fremtidig FKG-database. På nuværende tidspunkt mangler gruppen medlemmer, derfor efterlyses kommunale medarbejdere, der har lyst til og mod på, at gå i gang med dette arbejde. Der kan konkret rettes henvendelse til Charlotte Malling i KL på cma@kl.dk.

FKG-Implementeringsgruppe

FKG-implementeringsgruppe har testet en række implementeringsscripts til opbygning af databaser til FKG-datamodellen til version 2.3.1.
Netop nu testes til endnu flere databasetyper på version 2.4 af datamodellen.
Se meget mere om gruppens arbejde og find scripts på kl.dk/fkg via dette link FKG-implementering
Tilmeld dig også gruppen FKG Forslag til FKG-implementeringsscripts på dialogportalen. Her kan du stille spørgsmål og forslag til gruppen samt drøfte arbejdsgange mv. med kolleger.


Med venlig hilsen
Eva Kanstrup, formand for FKG-bestyrelsen

YDERLIGERE MATERIALE

  • Referat fra FKG-bestyrelsesmøde den 9. september 2014