29. oktober 2014

Yderområder på forkant

Op til 20 langsigtede strategiplaner skal vise nye veje til en realistisk, nuanceret og positiv omstilling af landets yderområder – til gavn for hele Danmark. Et partnerskab mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet v/ Naturstyrelsen, KL og Realdania står bag kampagnen Yderområder på forkant.

Danmark er i forandring: Ligesom i resten af verden flytter folk fra land til by, og arbejdspladser koncentrerer sig i og omkring de store vækstcentre. Udviklingen kalder på nye metoder og strategier, der kan hjælpe yderområderne til at omstille sig til de nye tider.

Med kampagnen Yderområder på forkant inviterer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Naturstyrelsen, KL og Realdania kommuner i yderområderne til at udvikle strategiplaner. Der støttes op til 20 strategiplaner, som skal være med til at styrke kommunernes planlægning og prioritering med afsæt i hver enkelt kommunes særlige udfordringer og stedsspecifikke potentialer – og samtidig bidrage med nye metoder, ny viden og nye erfaringer, som kan inspirere andre kommuner i yderområderne.

Ud over strategiplaner sætter Yderområder på forkant også fokus på netværk og udveksling af erfaringer kommunerne imellem. Kampagnen løber frem til sommeren 2017.

Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, siger om kampagnen

”Danmark er et lille homogent land, og en positiv udvikling i yderområderne gavner også de store byer – og omvendt. Yderområderne har både potentiale for bosætning og udvikling, men det kræver klare strategiske valg. Sammen med KL og Realdania sætter regeringen nu fokus på at få forløst potentialerne og derigennem skabe en bæredygtig udvikling, som kommer hele Danmark til gavn.”

Kirsten Brosbøl, miljøminister, siger om kampagnen

”Der er rigtig mange muligheder for udvikling i en del af de områder i Danmark, hvor der er tilbagegang. Dette samarbejde fokuserer netop på, hvor der er gode chancer for udvikling. Planloven kritiseres ofte for at være begrænsende og hæmmende for udvikling, så det er fint, at vi nu med disse strategiprojekter kan vise, at planloven er en vigtig medspiller, når det handler om at skabe en positiv udvikling i yderområderne.

Martin Damm, formand for KL siger om kampagnen

”Rigtig mange kommuner er i fuld gang med at afsøge muligheder for udvikling og omstilling, og dette projekt er et meget konkret og positivt indspark til den proces. Jeg glæder mig til at se variationen og innovationskraften blomstre, så de mange ressourcer, forskelligheder og potentialer forløses. At sikre en stærk sammenhængskraft i Danmark er en af de vigtigste dagsordner i de kommende år – særligt for KL og kommunerne.”

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania siger om kampagnen

”Over hele Europa står yderområderne over for en nødvendig omstilling. Vi kan ikke stoppe udviklingen, men vi kan bidrage til at fastholde en høj livskvalitet for borgere og besøgende. Med projektet vil vi gerne vende den nødvendige tilpasning af yderområderne til noget godt, og vi tror på, at det er muligt at skabe en positiv omstilling og håb for fremtiden, som ikke nødvendigvis knytter sig til traditionel vækst.”

Lanceringsmøde 2. december

Kampagnen afholder lanceringsmøde den 2. december fra kl. 16-19.00 målrettet borgmestre, kommunaldirektører og planchefer i landets 56 yderområdekommuner.

Læs mere på kampagnens hjemmeside www.påforkant.dk

For yderligere information kontakt:

Karen Skou, programchef i Realdania, telefon 70 11 66 66

Christian Lützen, afdelingschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, telefon 41 71 78 81

Holger Bisgaard, kontorchef i Naturstyrelsen, telefon 72 54 47 24

Marie Louise Madsen, vicekontorchef i KL's teknik- og miljøkontor, telefon 23 61 61 40

Fakta

Med kampagnen Yderområder på forkant har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet ved Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening samt Realdania indgået et partnerskab, der skal bidrage til et realistisk syn på yderområderne og sætte fokus på en positiv omstilling.

Kampagnen bygger videre på en række pilotprojekter, som Realdania har sat i værk sammen med Hjørring, Læsø, Lolland, Ringkøbing-Skjern, Bornholm og Odsherred kommuner, og som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Naturstyrelsen deltager i.

Yderområder på forkant består af:

  • Gennemførelse af op til 20 strategiplaner i yderområdekommuner – primært i kommuner, som står over for de største omstillinger. Projekterne støttes med 500.000 kr. hver til ekstern rådgivning.
  • Netværk og erfaringsudveksling, der skal understøtte udvikling og deling af relevant viden, metoder og tilgange og understøtte en bæredygtig omstilling af områderne uden for de største byområder.
  • Kommunikation og formidling, som bidrager til at tilgængeliggøre og dele erfaringer med metoder, viden og redskaber til alle kommuner uden for de største byområder.

Økonomi

Kampagnen har et samlet budget på omkring 30 mio. kr. Heraf kommer Realdania med ca. 18,2 mio. kr., kommunerne forventes at komme med ca. 10 mio. kr., og staten kommer med de sidste omkring 1,8 mio. kr.

Desuden bidrager KL og staten med, hvad der svarer til 4,5 årsværk til rådighed for kampagnernes sekretariat, og KL leverer analyser svarende til en værdi af 0,9 mio.

Sekretariat

Til at gennemføre projektet, er der etableret et tre-årigt fagligt sekretariat bestående af medarbejdere fra henholdsvis Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Naturstyrelsen, KL og rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv.

Sekretariatets opgave er at bidrage med faglig sparring til strategiplaner, facilitering, netværk, udvikling af viden, samt formidling af projektet.