06. oktober 2014

Sådan fordeles de 40 mio. kr. til kompetenceudvikling for skoleledelser

Folkeskolereformen stiller nye krav til både skoleledelser og skoleforvaltninger. Regeringen har derfor afsat en pulje på 40 mio. kr. til efteruddannelse og kompetenceudvikling af skoleledelser og skoleforvaltninger i 2014-2015.

Modellen for udmøntningen af midlerne i den nationale pulje til skolelederuddannelse  og kompetenceudvikling er nu faldet på plads.

Kommunerne kan frem til udgangen af 2015 anvende midlerne i puljen til kompetenceudviklingsaktiviteter, der understøtter skolelederne i at realisere en ny skole.

Formanden for KL´s Børne- og Kulturudvalg, Anne Mee Allerslev, glæder sig over, at midlerne fordeles direkte til kommunerne:

”Kommunerne er allerede godt i gang med at understøtte skoleledelsernes arbejde blandt andet ved at styrke deres kompetencer. Lokalt er man mange forskellige steder i denne proces, og det er derfor godt, at midlerne fordeles til kommunerne, da det er dem, der kender de lokale behov bedst. Det er vigtigt for KL, at midlerne derved kan bidrage til at understøtte kommunernes strategiske arbejde med at realisere en ny skole.”

De 40 mio. kr.  fordeles mellem kommunerne på baggrund af antallet af folkeskolebørn. Midlerne skal anvendes til kompetenceudvikling og efteruddannelse af primært skoleledere. Midlerne fordeles til kommunerne, som kan anvende dem fleksibelt ud fra den enkelte kommunes behov.

Midlerne udbetales af ministeriet som Forsøgs- og Udviklingsmidler ved et bevillingsbrev til kommunerne. Undervisningsministeriet forventer primo november at udsende bevillingsbreve direkte til kommunerne.

KL har sammen med Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og Undervisningsministeriet (formand) siddet med i den styregruppe, som har rådgivet undervisningsministeren om midlernes anvendelse.  

Læs om det nationale program for skolelederuddannelse og –udvikling samt udmøntningsmodellen her.

Fakta om Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling

I Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fremgår det, at der skal gennemføres et nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling. Som led heri blev der afsat en statsligt finansieret pulje på 60 mio. kr. til efteruddannelse af ledere i perioden 2013-2015.

Der er udmøntet 20 millioner kroner i 2013-2014. Udmøntningen af de resterende 40 mio. kr. til kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger sker inden for følgende ramme:

  • Midlerne bliver fordelt mellem kommunerne på baggrund af antallet af folkeskolebørn
  • Kompetenceudviklingsindsatsen skal foregå inden for de af styregruppen fastlagte rammer for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger og operationalisering og udfoldelse heraf i kompetence-, videns- og færdighedsmål
  • Kompetenceudviklingsindsatsen kan skræddersys, så den matcher behovene i den enkelte kommune. Det betyder, at der inden for rammen kan udbydes ledelseskonsulentforløb, korte kompetenceudviklingsforløb, længerevarende, praksisrettede og anvendelsesorienterede efteruddannelsesforløb, forløb tilpasset individuelle behov mv.
  • Kun udbydere af diplom- og/eller masteruddannelser kan udbyde kompetenceudviklingsaktiviteter inden for rammen. Disse udbydere kan indgå aftale med andre underudbydere, herunder private udbydere af kompetenceudvikling 
  • Udbyderne af diplom- og/eller masteruddannelser skal have haft en kompetencegivende aktivitet inden for hvert af årene 2012-2013 for at kunne udbyde inden for rammen