29. oktober 2014

Overblik over opgaver og økonomi i de nye beredskabsenheder

De kommunale redningsberedskaber skal senest den 1. januar 2016 være organiseret i op til 20 nye beredskabsenheder. KL udsendte den 22. september 2014 en Administrativ Information, der beskrev de juridiske rammer for de nye beredskabsenheder. Nærværende Administrativ Information omhandler vigtige økonomiske og opgavemæssige omdrejningspunkter i forbindelse med dannelsen af de nye beredskabsenheder

Som en vigtig del af etableringen af de nye beredskabsenheder, skal der tages stilling til en lang række økonomiske problemstillinger. Måden disse problemstillinger tackles på får stor betydning for de økonomiske rammer, som de kommende beredskabsenheder får for deres virke, ligesom det vil have en betydning for den enkelte kommunes udgifter til finansiering af de nye enheder.

KL anbefaler i vedlagte notat "Opgaver og økonomi i de nye beredskabsenheder", at der foretages en grundig kortlægning og analyse af især det aktuelle ressourceforbrug og bredden af beredskabets aktuelle opgaveløsning - såvel beredskabsfaglige opgaver som sideaktiviteter. En sådan analyse kan endvidere anvendes ved fastlæggelsen af, hvordan den nødvendige finansiering til en ny beredskabsenhed skal fordeles mellem de deltagende kommuner.

Samtidig pointeres det i notatet, at der ikke i udgangspunktet er noget til hinder for, at en ny beredskabsenhed løser forskellige opgaver i de deltagende kommuner, så længe der er enighed mellem de deltagende kommuner om finansieringsansvaret for de pågældende opgaver.

Hvis du vil vide mere

Den tidligere udsendte Administrativ Information vedr. de juridiske rammer for de nye beredskabsenheder kan findes på KL's hjemmeside: http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Forpligtende-samordnede-beredskaber-id164763/

Via ovenstående link kan samordningsaftalerne for hhv. Nordsjællands Brandvæsen og Lolland-Falster Brandvæsen, der kan bruges som inspiration ift. håndteringen af en række af de udfordringer, som er forbundet med etableringen af de nye beredskabsenheder, også ses.

Kontaktpersoner i KL

Beredskab økonomi: Chefkonsulent Anders Windinge, anw@kl.dk

Beredskab generelt: Konsulent Anders Christiansen, ach@kl.dk

Jura: Vicekontorchef Dario Silic, dai@kl.dk

Personalejura: Konsulent Inge Fløe Buhl, ifb@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • Opgaver og afregning i de nye beredskabsenheder