28. oktober 2014

Ny undersøgelse: Vandråd en succes

Den første evaluering af vandrådene – med repræsentanter for blandt andre landbrug og naturorganisationer – viser, at medlemmerne føler sig involveret og mener, at rådene fungerer godt. Det skriver KL’s nyhedsbrev Momentum.

I april fik kommunerne som noget nyt del i arbejdet med at udarbejde vandplaner med den bundne opgave inden sommerferien at udarbejde forslag til indsatsprogrammer for vandmiljøet. Samtidig skulle kommunerne – også som noget helt nyt – oprette og være tovholder for 23 lokale vandråd over hele landet, som skulle rådgive om indsatsen.

Vandrådene består af lokale repræsentanter for eksempelvis landsbrugsforeninger, naturorganisationer og sportsfiskere.

Og nyskabelsen har været en succes. Det viser de foreløbige resultater af en ny, stor undersøgelse blandt vandrådsmedlemmerne, som Morten Graversgaard fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har gennemført som led i sin ph.d.-afhandling, og som KL’s nyhedsbrev Momentum har fået lov at bringe i dag tirsdag.

63 procent af medlemmerne har i meget høj eller høj grad følt sig involveret i arbejdet med indsatsprogrammet, og næsten lige så mange (61 procent) føler, at deres involvering har haft betydning for indsatsprogrammet.

Det stemmer også overens med stemningen i de 11 vandråd, hvor Morten Graversgaard selv har overværet møder.

"Rådsmedlemmerne føler generelt, at de får reel indflydelse. Jeg tror, det hænger meget sammen med, at der både har været afsat ressourcer til arbejdet, og der har været en sum penge at fordele til indsatsen," siger Morten Graversgaard til Momentum.

Kommet for at blive

En række af de 23 vandråd dækker vandløb i flere kommuner, og her er der repræsentanter for flere kommuner med i rådet, men der er for hvert vandråd udpeget en sekretariatskommune, som har ansvaret for at forberede, lede og efterbehandle møderne.

Hele ni ud ti vandrådsmedlemmer erklærer sig tilfredse med sekretariatskommunernes arbejde, og næsten den samme andel mener, at ledelsen og koordineringen af arbejdet i vandrådet har fungeret tilfredsstillende.

Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, glæder sig over resultaterne.

"Arbejdet er udført under stort tidspres. Derfor er det fornemt, at der er udbredt tilfredshed med arbejdet. Fra kommunernes side oplever vi også, at vandrådene har været en succes. Vi har haft stor gavn af konstruktive råd fra lokale ildsjæle med stor viden og interesse i vandløbene," siger Jørn Pedersen til Momentum.

Bør tænkes ind i videre arbejde

Vandrådenes arbejde er nu reelt overstået, idet kommunerne har indsendt indsatsprogrammerne for vandløbene til Miljøministeriet, og herefter er det op til ministeriet at godkende planerne. Men Jørn Pedersen mener, at erfaringerne med vandråd er så positive, at de også bør tænkes ind i det videre arbejde med vandplanerne.

Både landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening er også positive over for at videreføre vandrådene i en eller anden form.

Du kan læse mere om vandrådsundersøgelsen og holdningerne til, hvordan vandrådene fremover kan bruges i Momentum-artiklen her.