24. oktober 2014

KL´s høringssvar til lovforslag om afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning

Lovforslaget har det primære formål at hjælpe fattige boligejere, så de ikke skal i ”kloakfængsel”.

KL er enige i, at trængte boligejere bør mødes med hjælp så det undgås, at ejerne bliver politianmeldt for ikke at kunne overholde påbudsfrister. Men KL advarer stærkt mod de foreslåede metoder, som efter KLs opfattelse nogle steder i landet vil skabe nye store problemer uden at bidrage til den handling, som påbuddet oprindeligt skulle fremme. 

KLs indvendinger er knyttet til en række forhold, særligt omkring lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser. KL forventer, at økonomien i mindre forsyningsselskaber i nogle landkommuner bliver stærkt belastet, når de skal agere lånekasse for trængte boligejere. Nogle spildevandsselskaber har hverken likviditet eller lånemulighed til en sådan ny aktivitet. KL har tidligere peget på problemet, se dette link.

Hertil kommer, at lovforslaget fører til større bureaukrati i kommunerne.

KL er som nævnt indledningsvis enige i målet med regeringens forslag, men KL kan ikke tilslutte sig midlerne. KL foreslår i stedet, at der med statslige midler etableres en lånepulje, som berørte boligejere kan få adgang til.

Høringssvaret i hele sin længde findes i filen nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar til lovforslag om afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning